geestelijke strijd

Geestelijke strijd

Onlangs had ik een gesprek waarin we het kregen over geestelijke strijd. Wat merk je daar nu eigenlijk van? Sommige mensen moeten denken aan christenvervolging, aan kerken die in brand worden gestoken. Iets van ver weg.

Oké, toegegeven, ook in Nederland is men niet meer zo dol op christelijke normen en waarden. Als jij wilt geloven is dat prima, maar val mij er niet mee lastig. Politieke partijen doen hun best om een neutrale samenleving te creëren, waarin godsdienst iets is voor achter de voordeur of de kerkdeur. Maar om dat nu geestelijke strijd te noemen ...

Efeze 6:12 lijkt dat te bevestigen: "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen."

Ken je tegenstander

Bovenstaande Bijbel-tekst kan mij snel op het verkeerde been zetten. Er lijkt te staan: Je hoeft niet op je hoede te zijn voor mensen, maar voor kwade machten. Ik heb dan de neiging om te denken aan teksten als: "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. (1 Petrus 5:8) En als ik daar dus weinig van merk, dan gaat het blijkbaar goed; dan is het veilig.

De vraag is echter of dat een juiste gedachte is! Dan ga ik er namelijk van uit, dat ik die kwade machten wel weet te herkennen. Maar is dat terecht? Deze kwade machten, onder aanvoering van satan, de "heerser van deze wereld" (Johannes 12:31), kunnen op alle mogelijke manieren op ons af komen. Ook via mensen!

In het nieuwe testament komen we diverse waarschuwingen tegen:

  • "Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn." (Matteüs 7:15)
  • "Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen." (Matteüs 10:17)
  • "Pas op dat niemand jullie misleidt." (Matteüs 24:4)
  • "Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein." (Marcus 12:38)
  • "Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg." (Romeinen 16:17)
  • "Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!" (Filippenzen 3:2)

Wees alert

Oppassen dus! Ook via mensen is satan blijkbaar hard bezig het werk van God kapot te maken. En als ik de genoemde teksten goed lees, dan gebruikt hij daarvoor verschillende strategieën. Dat kan door vervolging, maar ook veel verfijnder en wellicht gevaarlijker, door een valse leer te verkondigen, een godsdienst van uiterlijkheden of het zaaien van onenigheid.

Ik moet daarbij meteen denken aan al die kerk- en gemeentescheuringen die we al achter de rug hebben in de geschiedenis. Aan de ene kant gebeurde dat met de beste bedoelingen. Mensen die oprecht God wilden gehoorzamen en Hem wilden volgen.

In de Bijbel laat God ons ook zien, dat het volgen van de Waarheid scheiding zal brengen, zelfs binnen gezinnen. Helaas laat de kerkgeschiedenis zien, dat veel scheidingen veroorzaakt zijn door mensen die hun waarheid plaatsten boven dat wat in de Bijbel staat. Nog steeds is er zoveel verdeeldheid door menselijke interpretaties, door verschil in inzicht, door valse leringen, door het elkaar de maat nemen. Wat hebben we satan er mee in de kaart gespeeld!

Strijd in je eigen leven

Zo komt 'geestelijke strijd' al veel dichterbij. Maar het kan nog dichter bij! Tenminste, als we hele concrete zaken ook als zodanig durven benoemen. Een paar voorbeelden:

Hoeveel christenen worstelen er met verslavingen aan bijvoorbeeld drank, roken, porno of gokken? Hoeveel christelijke gezinnen worstelen met 'huiselijke problemen'? Hoeveel christenen worden zo in beslag genomen door hun werk, dat ze nergens anders meer aan toe komen? Hoeveel christenen worstelen met psychische problemen of met ziekte?

Durven we dergelijke zaken ook te benoemen als 'geestelijke strijd' en ze dus ook als zodanig te benaderen? Of wat te denken van alle soorten vermaak die we overal om ons heen voorgeschoteld krijgen? Zijn we bereid daar radicale keuzes in te maken?

Jakobus zegt: "Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God." (Jakobus 4:4)

Waarom? Omdat de wereld het koninkrijk is van satan! En burger zijn van twee koninkrijken is geen optie! "Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ "(Lucas 16:13)

Wees voorbereid!

Jezus volgen geeft strijd! Paulus wijst ons hierin de weg:

  • "Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel." (Efeziërs 6:11)
  • "En verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen." (Titus 2:8)
  • "Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered." (Filippenzen 1:28)

Heb je zelf ook te maken met geestelijke strijd? Ga dan aan de slag met de tips in het artikel 'Gods Woord heeft kracht'!