bidden voor genezing

Geen religie maar relatie (2)

In het eerste deel van deze Bijbelstudie stonden we stil bij het bouwen op de rots: het Woord van God niet alleen horen, maar ook doen! Gods Woord in praktijk brengen en zo de kracht er van ervaren en het Koninkrijk zichtbaar te maken. Leven in gehoorzaamheid.

En dan gaat Jezus in Mattheüs 25 verder met de gelijkenis van de 10 meisjes. Ook dit is weer zo’n bekende gelijkenis waarbij we zomaar over de essentie heen lezen. Want dat de helft wel olie heeft en de andere helft niet is eigenlijk maar bijzaak. Waar het écht om gaat, is dat ze de meisjes van wie de olie is opgeraakt zeggen: “Heer, heer, doe ons open!” (Mattheüs 25:11) Maar ze krijgen als reactie: “Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” (Mattheüs 25:12)

Kennen betekent relatie

Met deze gelijkenis legt Jezus er de vinger bij, dat het draait om relatie. Kennen in de Bijbel heeft de betekenis van ‘relatie hebben’. Uiteraard is kennis ook van belang. Maar alleen ten dienste van de relatie. Dus om te groeien in de relatie.

Van de 10 waren er 5 voor wie het bruiloftsfeest meer was dan een formaliteit, dan iets waar je naar toe hoort te gaan omdat dat gebruikelijk is. Voor deze 5 was het hun vriend die ging trouwen! Zij kenden hem en hij kende hun. Zij kwamen voor hém om zijn feest te vieren. Ze hadden er naar uit gekeken om het feest van hun vriend mee te vieren. En vooraf hadden ze zich op alles voorbereid; ook op het feit dat de bruidegom wellicht langer op zich zou laten wachten en het wellicht pas diep in de nacht zou worden.

Het bepaalt ons bij de vraag: Hebben wij echt een relatie met Jezus? Kennen we Hem zoals Hij werkelijk is? Voelen we ons gekend door Hem? Zien we echt uit naar Zijn komst? Zijn we er op voorbereid? Ook als het wellicht langer duurt dan we hopen of verwachten? Hebben we genoeg olie voor de avond, maar ook voor de nacht waar we wellicht nog doorheen moeten?

Net daarvoor (in Mattheüs 24) heeft Jezus uitgebreid stil gestaan bij de gebeurtenissen in de eindtijd. Bereiden we ons daar op voor? Hebben we olie genoeg, niet alleen voor als de duisternis toeneemt, maar ook wanneer het echt duister wordt om ons heen?

Zuivere olie

Olie is door de hele Bijbel heen symbool voor de Heilige Geest. Ervaren we echt de leiding en kracht van de Heilige Geest in ons leven? Niet alleen als een waakvlam, maar ook als een krachtig vuur en licht voor wanneer het er echt op aan komt? Of zijn we afhankelijk van de olie van anderen?

Ook hier is even terugbladeren naar de Tenach (het eerste of oude testament) heel leerzaam! In Leviticus lezen we over de kandelaar in de Tabernakel. Deze moest voortdurend branden: “Aäron moet die voor het aangezicht van de HEERE voortdurend verzorgen, van de avond tot de volgende morgen, aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door.” (Leviticus 24:3) Op de plek van de ontmoeting met God, moest voortdurend licht branden als teken van Gods aanwezigheid.

Daarmee komen ook meteen deze woorden van Johannes in beeld:

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:5-7)

God is licht. En als we een relatie (“gemeenschap”) met Hem willen hebben, dan zullen we dus in Zijn Licht moeten leven! “De waarheid doen” in plaats van “in de duisternis wandelen”. Net als Jezus zelf deed. In een intieme relatie met de Vader, zoals Jezus dat zelf ook deed. Zijn voorbeeld volgen.

Zorgen dat het licht in ons blijft branden. Wat hebben we daarvoor nodig? Zuivere olie! “Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden.” (Leviticus 24:2) Alleen met zuivere olie kunnen we ons licht laten branden. Niet alleen als het begint te schemeren, maar ook als de duisternis toeneemt! We hebben het zuivere Woord van God nodig, de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt.

De Heilige Geest

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26) “Wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.” (Johannes 15:26,27). “Wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16:13)

We hebben de olie, de Heilige Geest, nodig! Hij onderwijst ons en zorgt dat we ons het Woord van God herinneren. Hij getuigt in ons, maar maakt ons ook tot getuigen. Hij zet ons in beweging. En hij leidt ons in de Waarheid. Hij is de bron van “zuivere olie” om ons licht brandende te houden. En Hij “verkondigt ons de toekomstige dingen”.

En daarom zal wat er in de eindtijd zal gebeuren en de terugkomst van Jezus ons ook niet overvallen. “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5:4-5) Als ons licht brandt, als we de Heilige Geest (olie) in ons hebben, dan zijn we op ieder moment klaar voor de Bruidegom!

In het derde deel van deze Bijbelstudie zullen we zien, in de gelijkenis van de talenten, dat een relatie hebben met God ook wil zeggen dat we aan de slag mogen gaan met wat Hij ons toevertrouwt.