relatie met God

Geen religie maar relatie (1)

“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17) Met die uitspraak en oproep begint Jezus zijn bediening. Het is de rode draad van al Zijn onderwijs. Drie jaar lang geeft Jezus les over het Koninkrijk van God. Hij legt uit hoe het er in dat Koninkrijk aan toe gaat. Hij vertelt er niet alleen over, maar laat het ook zien. En heel belangrijk: Hij roept iedereen op om ook wat te doen met Zijn onderwijs. De mensen moeten er niet alleen naar luisteren, maar het ook gaan doen!

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” (Mattheüs 7:24) Het is zo’n gelijkenis die iedereen kent. Maar daardoor kunnen we zomaar over de essentie heen lezen. De gelijkenis gaat over het Woord horen én doen! Doen wat Jezus zegt. Alleen dan wordt het Koninkrijk zichtbaar.

Breder kijken

Om het onderwijs van Jezus te begrijpen, is het belangrijk om dat steeds voor ogen te houden. Ook is het belangrijk om elk verhaal in zijn context te lezen en niet als losstaande verhalen. En ook, dat Jezus in Zijn spreken steeds verwijst naar en citeert uit de Tenach (het eerste of oude testament).

Wanneer Jezus dus de gelijkenis vertelt over de het bouwen op de rots kan het heel goed zijn, dat Hij dacht aan Deuteronomium 32.

“Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?” (Deuteronomium 32:3-6)

“Maar toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit - u bent vet, u bent dik, u bent vetgemest – toen verliet hij God, Die hem gemaakt heeft, hij versmaadde de Rots van zijn heil. Zij hebben Hem tot na-ijver gebracht met vreemde goden, met gruwelijke daden hebben zij Hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots Die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God Die u gebaard heeft, vergeten.” (Deuteronomium 32:15-18)

Leefregels

God had Israël Zijn leefregels gegeven. Als ze die zouden volgen, dan zou hun leven gekenmerkt worden door waarheid en recht. Maar ze waren ongehoorzaam. Ze hoorden het Woord van God, maar deden het niet. In plaats liepen ze de afgoden achterna en zetten ze de poorten van hun hart open voor demonen. Ze bouwden niet op de Rots, maar op het zand. Met alle gevolgen van dien!

Ze hoorden het Woord van God, ze kenden het Woord van God, maar ze deden het niet. En daardoor zetten ze de relatie met God op het spel. God wilde niet langer hun Vader zijn. Door vreemd te gaan met andere goden, hebben ze de relatie stuk gemaakt. En daar spreekt God hen op aan.

En dat is ook precies wat Jezus doet! Hij ging rond om de Joden te vertellen, dat ze Zich moesten bekeren. Dat wat de Vader deed, doet Jezus ook! “Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” (Johannes 5:19)

Herstel van de relatie

Als Jezus het heeft over horen en doen, herhaalt Hij dus eigenlijk wat de Vader zelf voortdurend ook heeft gedaan. Want dat was immers waar Jezus voor kwam: het volk van God terugbrengen bij de Vader! De relatie weer herstellen. De mensen weer leven geven!

“Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” — Ezechiël 33:11

Maar net als Zijn Vader is ook Jezus heel duidelijk: voor die relatie is het nodig om het Woord niet alleen te horen, maar ook te doen. Bekering dus! Terug naar de Vader. Gaan doen wat God zegt. Want dat is hoe we Gods liefde voor ons kunnen beantwoorden. Of zoals Jezus zegt: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” (Johannes 14:15) “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” (Johannes 14:21)

In het doen van Gods Woord wordt God zelf zichtbaar voor ons. God openbaart Zich aan ons in het doen van Zijn Woord. Waar Gods handelen en ons handelen samen komen, daar wordt de relatie zichtbaar. En dan ervaren we ook de kracht van Zijn Woord. En alleen dan wordt het Koninkrijk van God zichtbaar. Meer en meer zullen we dan ervaren dat we op de rots hebben gebouwd. Ervaren dat we stevig staan in het leven. “De vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” (Nehemia 8:11)

Het is niet voor niets dat Jezus hier op hamert. Want wanneer de storm komt, is het van levensbelang dat we op de rots hebben gebouwd. Alleen dan blijven we staande. Over welke storm heeft Jezus het dan? Dat lezen we in Mattheüs 24. Daar geeft Jezus indringend onderwijs over de eindtijd. Hij vertelt wat er zal gebeuren en hoe we deze tijd zullen herkennen. En Hij zegt heel nadrukkelijk: “Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheüs 24:42)

En hoe wil Hij ons aantreffen? Als mensen die Zijn Woord horen én doen: “Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.” (Mattheüs 24:46) Aan het werk met wat ons is toevertrouwd.

In het tweede deel van deze Bijbelstudie zoomen we, aan de hand van de gelijkenis van de 5 wijze en de vijf dwaze meisjes, in op het uitzien naar Jezus’ terugkomst en het werk van de Heilige Geest.

In het derde deel zullen we daarna zien, in de gelijkenis van de talenten, dat we aan de slag mogen gaan met wat God ons heeft toevertrouwd.