pexels-akil-mazumder-1072824

7 lessen om te groeien in geloof

Hoe weet je nu wat Gods plan is voor jou? Een vraag waar niet alleen veel jongeren, maar ook veel volwassenen mee rond lopen. Misschien jij ook. Het meest simpele antwoord is, dat God Zijn plan in de Bijbel heeft laten opschrijven voor je. En dat niet alleen! In de Bijbel lees je ook hoe God bezig is met het uitvoeren van dat plan! Wil je dus Gods plan weten? Lees dan in de Bijbel!

In Efeziërs 1 wordt Gods plan kort samengevat: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus." (Efeziërs 1:4-10 NBV)

Paulus legt hier uit, dat God van je houdt. Zoveel, dat God Zijn Zoon naar de aarde stuurde voor jou! Door Jezus mag je een kind van God zijn en zijn je zonden vergeven. Ook vertelt Paulus, dat God bezig is om alles, de hemel en de aarde, de hele schepping onder de autoriteit van Jezus te plaatsen. En weet je? God heeft jou uitgekozen om met Hem als profeet, priester en koning voor eeuwig te heersen over de schepping. En omdat Jezus al is gestorven, mag je vandaag al laten zien, dat Jezus jouw Koning is. Samen met alle andere kinderen van God, mag jij laten zien wie Jezus is, mensen vertellen over hem en over Gods plan. En je mag nu al Zijn Koninkrijk zichtbaar maken voor de mensen om je heen.

Binnen Zijn grote plan heeft God een plekje voor jou. Misschien kun je daar niet zoveel mee. Het klinkt best vaag misschien. En mogelijk heb je het idee, dat je dan eigenlijk nog steeds niets wijzer bent geworden. Zo werkte het bij mij in elk geval wel. Je wilt immers graag concreet weten wat Gods plan met jou is. Dat je concrete opdrachten krijgt wat je moet gaan doen. Of dat je letterlijk Gods stem hoort, die zegt wat Hij wil. Dan weet je te minste waar je aan toe bent!

De vraag is of dat klopt ... De Israëlieten hoorden Gods stem. "Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt." (Deuteronomium 4:36 NBV) Met eigen ogen hebben ze het gezien en het met hun eigen oren gehoord. Maar betekent dat, dat ze vanaf dat moment ook gingen doen wat God had gezegd? Ze kenden Gods plan, ze wisten wat God van hen verwachtte. Maar deden ze het ook?

In Hebreeën lezen we: "Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes’ leiding uit Egypte waren weggetrokken?" (Hebreeën 3:16 NBV) Het daadwerkelijk horen van Gods stem was dus blijkbaar niet genoeg. "En aan wie zwoer Hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust – toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof." (Hebreeën 3:18-19 NBV)

Gods stem was duidelijk, Zijn plan was duidelijk en wat Hij van de mensen vroeg was duidelijk. Waar ging het mis? Bij de ongehoorzaamheid van de mensen. Ik moet daarbij meteen ook aan Adam en Eva denken en aan heel veel andere mensen in de Bijbel. God is vaak heel duidelijk in wat Hij wil. Maar het probleem is, dat mensen het dan niet gaan doen. Er moet dus niet iets veranderen bij God, maar bij ons!

Een paar belangrijke lessen uit de Bijbel hiervoor:

les 1 - geloof en gehoorzaamheid

Gods plan met jou gaat altijd samen met geloof en gehoorzaamheid van jou. Jezus zegt zelf: "Luister heel goed naar Mijn woorden: iemand die Mijn boodschap aanneemt en gelooft dat God Mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood, maar hij zal voor altijd leven." (Johannes 5:24 BGT)

les 2 - doen

In Romeinen lees je, dat gehoorzaamheid ook zichtbaar moet zijn. "Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten." (Romeinen 2:15 NBV) God schrijft wat Hij wil dat je doet, Zijn wet, in jouw hart. Dat doet Hij door de Heilige Geest. Al je gedachten, en dus ook je plannen, zullen door jouw geweten daaraan getoetst worden. En het is aan jou om daarin dan Zijn wil ook te gaan doen. Niet alleen als het jou goed uit komt of wanneer je er zin in hebt, maar 24 uur per dag! De Bijbel is daar heel duidelijk over. "Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. (Jacobus 1:22 BGT) "Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel." (Spreuken 28:9 NBV) Dat is best stevige taal, vind je niet?

les 3 - strijd tegen het kwaad

Als Gods stem klinkt voor mensen er altijd sprake is van strijd tegen het kwaad. "Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb Mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’" (Johannes 12:28 NBV) Dit gebeurt vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen. Jezus zegt daar, dat Hij doodsbang is. Jezus staat daar midden in de geestelijke strijd. Het kwaad probeert Jezus te overweldigen en kapot te maken. En dan is er ineens een stem! De mensen die er bij zijn, snappen niet wat er gebeurt: "De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had." (Johannes 12:29 NBV) En dan geeft Jezus een bijzonder antwoord: "Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden." (Johannes 12:30-31 NBV) Gods stem klinkt hier niet om Jezus te troosten, maar om de mensen te laten begrijpen wat er aan de hand is! Wat de mensen zien is, dat Jezus gevangen wordt genomen. Maar Jezus laat hen inzien, dat er ook in de geestelijke wereld iets aan de hand is: God's strijd met satan! Er is meer aan de hand dan alleen dat wat we zien!

les 4 - strijd in jezelf

Hierbij moet je denken aan de Israëlieten, die doodsbang zijn wanneer Gods stem klinkt. Wat God tegen hen zegt botst eigenlijk met hoe hun leven er uit ziet. Ze weten heel erg goed, dat wat zij doen zich niet klopt met wat God wil. Dat lezen we ook in Nehemia, als de wet weer onder het stof vandaan wordt gehaald en voor het eerst weer wordt voorgelezen. "Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde." (Nehemia 8:9 NBV) Dit komt ook terug in Daniël: "Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes, en toch hebben wij de HEER, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. (Daniël 9:13 NBV)

Gods stem leren verstaan, betekent dus dat je niet alleen moet luisteren, maar ook moet gehoorzamen. Dat moet je laten zien in alles wat je doet. Het betekent ook dat je de strijd aan gaat met het kwade in je leven. "Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede." (Romeinen 8:5-6 NBV)

Gods plan volgen betekent automatisch geestelijke strijd en dat is ook een strijd in je eigen binnenste! Als je bidt om Gods stem te verstaan, is dat dus niet zomaar iets! Het gaat je alles kosten! Denk dus niet dat het je ineens helemaal voor de wind gaat als je Gods hoort en Zijn plan voor jou leert begrijpen! Het kan best pijn doen! Maar als je je door de Geest laat leiden, dan wijst Hij je de weg naar leven en vrede. Je tranen zijn niet voor niets. "Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven." (Psalmen 126:5-6 NBV) Zegen en strijd gaan meestal samen!

les 5 - Bijbel lezen

De vijfde les vind je in Hebreeën. Om te weten wat God wil, zul je de Bijbel in moeten duiken! Aldoor weer terug naar wat Hij zegt. Naar het Woord dat Hij door Zijn Geest in jouw hart schrijft. "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden." (Hebreeën 4:12 NBV)

les 6 - dagelijks onderhoud

God zuivert je hart door Zijn Woord en Geest. Dat moet elke dag weer gebeuren. Elke dag weer een geestelijke douche. Elke dag weer even in de spiegel kijken of je nog op de goede weg bent. Elke dag in gesprek met God gaan over alles wat je bezig houdt. "Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven." (Spreuken 4:20-23 NBV)

les 7 - uitkijken naar wat komt

Tenslotte de zevende les: uitkijken naar wat komt. God wil jou Zijn plan laten zien. Als je het Hem vraagt, zal Hij je antwoorden! "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Openbaring 3:20) God heeft een geweldige toekomst voor jou in gedachten! "Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’" (Openbaring 14:13) Je mag uitkijken naar eeuwige rust en vrede! Al je tranen zullen zijn geteld. Je hoeft alleen de deur van je hart maar open te zetten!

Zeven lessen die je helpen om Gods stem te verstaan. Is dat alles? Nee, er is nog veel meer over te zeggen en er zijn nog veel meer lessen te leren uit de Bijbel! Maar begin gewoon eens met het nadenken over deze lessen. En ik weet zeker, dat het je leven zal veranderen.

Om over na te denken

 • Wat betekent het voor jou om te weten, dat God van je houdt? Wat roept dat allemaal bij jou op? Probeer het voor jezelf eens op te schrijven in een woordweb. Schrijf er ook je vragen en gedachten bij. Of misschien een Bijbeltekst waar je aan moet denken.
 • Wat betekent het voor jou om te weten, dat God door Jezus jouw zonden heeft vergeven? Wat roept dat allemaal bij jou op? Probeer het voor jezelf eens op te schrijven in een woordweb. Schrijf er ook je vragen en gedachten bij. Of misschien een Bijbeltekst waar je aan moet denken.
 • Maak ook een woordweb met in het midden 'groeien in geloof'. Zet daar omheen de steekwoorden van de zeven lessen. Sta nu eens stil bij elk van de zeven lessen. Stel je zelf bij elke les een paar vragen: Wat leer ik hier over God? Wat leer ik over mezelf? Waar kan ik God voor danken? Is er iets dat moet veranderen bij mij? Waar heb ik Gods hulp voor nodig? Welke vragen of gedachten heb ik hier bij? Waar heb ik hulp van anderen voor nodig? Welke gebedspunten heb ik?
  (Tip: Neem elke dag 1 les en werk die helemaal uit.)
 • Zet in elk woordweb een @ bij de dingen waar je voor zou willen bidden (zelf of met en ander).
 • Zet in elk een * bij de dingen waarover je meer zou willen weten, die je beter wilt leren begrijpen, waar je in de bijbel meer over zou willen lezen.
 • Zet een hartje bij de dingen die je echt geraakt hebben.
 • Zet een ! bij de dingen die vragen om een actie van jou.
 • Ga nu aan de slag! Bid waarvoor je wilt bidden. Ga op zoek in de Bijbel naar antwoorden. Verander wat je moet veranderen. Doe wat je moet gaan doen.
  (Tip: Vul steeds elk woordweb verder aan als dat nodig is! Schrijf ook voor jezelf op welke stappen je hebt gezet en welke veranderingen je bij jezelf opmerkt.)

Gebruikte Bijbelteksten

Deuteronomium 4:36
Psalm 126:5–6
Spreuken 4:20–23
Spreuken 28:9
Nehemia 8:9
Daniël 9:13
Johannes 5:24
Johannes 12:28-31
Romeinen 2:15
Romeinen 8:5–6
Efeziërs 1
Hebreeën 3:16
Hebreeën 3:18–19
Hebreeën 4:12
Jakobus 1:22
Openbaring 3:20
Openbaring 14:13

Meer lezen in de Bijbel

Psalm 119:9-16
Psalm 119:105
Jeremia 33:2-3
Mattheüs 7:7-12
Mattheüs 7:24-29
1 Johannes 2:24-29

Gebed

Dank U Vader, voor alles wat U mij hebt gegeven! Dank u, dat U van mij houdt. Dank u, dat U Uw Zoon gaf voor mij, voor mijn zonden, voor mijn redding. Vergeef mij Vader, dat ik daar veel te weinig bij stil heb gestaan. Vergeef me, dat ik veel wel wist en het misschien ook wel geloofde, maar dat ik er zo weinig mee heb gedaan. Help mij, Vader, om uw Woord niet alleen te lezen en te horen, maar het ook te gaan doen! Help mij om te groeien! Vul mij met Uw Heilige Geest en geef mij alles wat ik nodig heb. Ik vraag het U in Jezus' Naam! Amen!