aron-visuals-BXOXnQ26B7o-unsplash

Wees er klaar voor!

Wat zijn we er goed in als mensen: elkaar de tent uit vegen! Als een andere mening hebt dan de ander, dan zal die ander dat te horen krijgen! En waar dat 'vroeger' beperkt bleef tot een beperkte groep, daar heeft iedereen nu via internet en social media een podium. En als Christenen doen we daar volop aan mee. Allemaal denken we 'de waarheid' in pacht te hebben. En ja, ik steek de hand ook in eigen boezem ... Wat heb ik me vaak laten verleiden tot zinloze discussies ...

Als we om ons heen kijken, dan neemt de verdeeldheid en de verharding toe. Maar als je de Bijbel kent, dan 'overvalt' dit je niet. Want Jezus heeft het aangekondigd!

"En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen." (Mattheüs 24:12) En Jezus noemt nog vele andere zaken waaraan we de tijd waarin we leven en de gebeurtenissen in de wereld kunnen duiden. Zijn we dus op zoek naar 'de waarheid', laat dan de Bijbel ons beginpunt zijn. En bij Jezus die Zichzelf "de Waarheid" noemt (Johannes 3:16).

Daarnaast is het belangrijk dat we beseffen, dat 'de eindtijd' niet iets is wat verborgen is, waar we niets over weten. Zodra het over 'de eindtijd' gaat, zijn er veel Christenen die aangeven dat niemand weet wanneer Jezus terug komt. Zelfs Jezus weet het niet! Er wordt dan verwezen naar Mattheüs 24:36: "Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader." 

verder kijken

Als we niet verder lezen dan dat, dan lijkt het hiermee klaar en kunnen we over tot de orde van de dag. Maar dit ene vers staat in een brede context, waarin Jezus een uitgebreide opsomming en beschrijving geeft van hoe deze tijd zal zijn en herkenbaar is. Jezus noemt daarbij ook het voorbeeld van Noach. Die wist inderdaad niet "de dag en het uur". Maar hij wist wel degelijk dát de zondvloed zou komen. En naarmate de tijd naderde, dat de ark klaar was en hij opdracht kreeg om de dieren binnen te laten, wist Noach drommels goed dat het einde nabij was! En alle mensen die het zagen, zullen beseft hebben dat het er nu op aan kwam. En toch hebben ze het genegeerd ...

Ook Paulus laat ons zien, dat 'de eindtijd' wel degelijk herkenbaar voor ons zal zijn:  "Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis." (1 Thessalonicenzen 5:4-5)

Wanneer we leven  in het licht, oftewel leven in nauwe relatie met God en thuis zijn in Zijn Woord, dán zullen de gebeurtenissen ons niet overvallen. En Paulus vertelt er ook bij hoe we staande kunnen blijven en in het leven moeten staan: "Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. - Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet." (1 Thessalonicenzen 5:6, 8-11)

eenheid

Als mensen zijn we goed in discussiëren. En als Christenen zijn we niet anders. De hele kerkgeschiedenis laat dat zien. We weten het allemaal beter dan de ander. We kunnen een lange lijst maken van 'controversiële onderwerpen' waar al vele scheuringen door ontstaan zijn en vele, vele boeken over vol geschreven. En 'de eindtijd' is ook zo'n onderwerp. En naarmate we om ons heen ontwikkelingen zien die eindtijd-gerelateerd zijn, dan neemt ook meteen de discussie weer toe en daarmee ook de veroordeling over en weer. En over en weer slaan we elkaar met Bijbelteksten om de oren. En ook dat is al voorzegd...

"Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is." (Efeze 4:20-21) Ja, de toenemende verdeeldheid en hardheid zijn kenmerken van 'de eindtijd'. Maar niet onder Christenen, zegt Paulus! Want "zo hebben we Christus niet leren kennen!" We zien het ook terug in het gebed van Jezus, kort voor Zijn dood: "Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij." (Johannes 17:11b) 

Waar zit die eenheid dan in? In Jezus, zegt Paulus. En wat is dan die waarheid die in Jezus is? "Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid." (Efeze 4:22-24) Vervolgens geeft Paulus nog een hele opsomming om dat verder concreet te maken.

Paulus sluit hier weer naadloos aan bij het gebed van Jezus: "Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid." (Johannes 17:17) Als we gedoopt zijn, en dus met Christus opgestaan in een nieuw leven, dan zou dat voor iedereen herkenbaar moeten zijn. Dan zien de mensen heiligheid, waarheid, eenheid, vergevingsgezindheid, bezonnenheid, waakzaamheid, liefde, blijdschap, geduld, tekenen en wonderen, ons getuigenis, enzovoort.

samen met God

Onlangs sprak ik een voorganger over vaccinatie. Ook onder Christenen, of misschien wel juist onder hen, een hete aardappel (of frikandel volgens onze minister). "Als leiders kunnen we het nooit goed doen. Kies je voor het één dan heb je de anderen tegen je en andersom ook." Ik vroeg hem: "Is het wel jullie taak om hierin een keuze te maken en de mensen te vertellen wat ze doen moeten? Is jullie taak juist niet om de mensen te leren hoe ze met God tot een persoonlijke keuze komen? Helaas hebben vele Christenen geen idee hoe ze dát moeten aanpakken! Organiseer geen avond over vaccinatie, maar een avond over de tijd waarin we leven. Over hoe je samen met God keuzes maakt. Over hoe 'een relatie met God hebben' er uitziet. Over hoe je leert om 'waakzaam' te zijn."

Ook op straat horen we mensen wel eens zeggen: "onze dominee zegt ...". Onze vervolgvraag is dan: "Maar heeft u het wel eens aan God gevraagd? Bent u met God hierover in gesprek? Bent u de Bijbel gaan onderzoeken op zoek naar de antwoorden die u nodig heeft?" En in de meerderheid van de gevallen wordt het dan even stil en geven de mensen eerlijk toe: "Eigenlijk niet. Ik vind dat heel erg lastig. ik zou zo graag Gods stem willen verstaan, maar ik weet niet hoe!" Misschien moeten we ons daar eens druk om gaan maken in de kerken ...

Maar uiteindelijk is het niet aan ons om mensen te vertellen wélke keuze ze moeten maken. Dat zullen zij samen met God moeten doen! Als ik er van uit ga, dat mijn broeder of zuster zijn of haar keuze met God gemaakt heeft, zou het dan ook niet veel gemakkelijker zijn om te accepteren dat hij of zij tot een andere keuze is gekomen dan ik? Het is immers niet iets tussen ons, maar iets tussen mij elk van ons en God. Ik hoef mijn keuzes niet te verantwoorden aan een ander, maar aan God. Kunnen we het opbrengen om elkaar op basis daarvan te respecteren en te accepteren? Elkaar lief te hebben in plaats van elkaar de tent uit te vegen?

er staat geschreven

Er komt veel op ons af. En het is nog maar het begin. En toch hoeft het ons niet te overvallen! Want we kennen de Waarheid! En Jezus geeft ons talloos veel handvaten! Het begint met het besef dat we gered zijn! "Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden." (Markus 16:16a) En dat we veilig zijn: "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." (Romeinen 8:38-39) Dat is onze uitgangspositie!

Jezus voegt daar aan toe: "Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding." (Lukas 12:22-23) Hoe de omstandigheden ook zullen zijn en worden, God zorgt! Zoals er voor Israël in de woestijn elke dag te eten en te drinken was, zo zal dat ook voor ons het geval zijn. "En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Lukas 12:29-31)

Het woord, dat hier gebruikt wordt, 'zoek', heeft de betekenis van 'zoeken om te ontdekken', 'onderzoeken', 'naar iets streven', 'het willen hebben'. Dáár moeten wij ons mee bezig houden. En ondertussen zorgt God dan wel voor al die andere zaken die we nodig hebben. Geloven we dit? Vertrouwen we God 100% op Zijn belofte? Durven we alles los te laten?

Net voor deze les vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man, die voorraadschuren bouwt en ze vol stouwt met de opbrengst van zijn land en met al zijn bezit. En als het klaar is, neemt hij rust en gaat hij genieten van het leven. Maar dan krijgt hij de boodschap dat hij die nacht nog zal sterven. En wat heeft hij dan aan al die rijkdom gehad? "Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God." (Lukas 12:21) Het besef van 'de eindtijd' kan ons onrustig maken. We kunnen de neiging hebben om al onze zaakjes alvast maar goed te regelen. Zorgen dat onze gangkasten en kelders alvast maar vol staan met eten en drinken. Als er dan een tijd aanbreekt van niet meer kunnen kopen en verkopen (Openbaringen 13:17), dan zijn we voorbereid! Toch?

Ik geloof, dat Jezus ons iets ánders leert. Het tegenovergestelde zelfs! "Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." (Lukas 12:32-34) Niet verzamelen, maar alles weg geven! Leven in volledig vertrouwen, dat er een Hemelse Vader is, die voor ons zorgt! Durven we dat aan?

"Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend." (Lukas 12:35) 'Je lendenen omgorden' is in de Bijbel het symbool voor 'je klaar maken om in actie te komen'. Zo moest Israël de eerste keer ook het Pascha vieren net voor hun vertrek uit Egypte. "En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE." (Exodus 12:11) Is dat hoe wij in het leven staan? Voorbereid? Klaar voor wat komen gaat? Onze lampen brandend? "U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen." (Lukas 12:40) Niet slapend, niet in de veronderstelling dat het nog wel wat jaren zal duren, maar wakker en klaar voor wat komt!

reserve-olie

Een bekende gelijkenis die Jezus vertelde, is het verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze maagden. We lezen het in Mattheüs 25. Het gevaar met bekende verhalen is, dat je denkt dat je het verhaal wel kent. Of we kennen het uit de kinderbijbel. En zo zullen velen niet beter weten, dan dat de 5 wijze maagden olie hadden en de 5 dwaze maagden niet. Maar als we het verhaal goed lezen, dan blijkt dat ze alle 10 brandende lampen hadden. "De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit." (Mattheüs 25:8) Op het moment dat ze de bruidegom aan horen komen, en ze alle 10 zich klaar maken om achter hem aan te gaan, komen 5 van hen echter tot de ontdekking, dat ze hun lampen uit gaan! En dus moet de olie bijgevuld worden! En dáár waren ze niet op voorbereid! Alle 10 waren ze in verwachting van de bruidegom, alle 10 hadden ze zich klaar gemaakt en hadden ze brandende lampen. Alleen toen de komst van de bruidegom wat langer op zich liet wachten, toen bleek het verschil tussen de ene vijf en de andere vijf: de reserve-olie!

Olie is in de Bijbel symbool voor de Heilige Geest. Eigenlijk kunnen we zeggen, dat we hier 10 meisjes zien, die allemaal de Heilige Geest ontvangen hebben. Het licht van het evangelie brandt in hun leven. Maar 5 van hen leven in het moment zelf en de andere 5 kijken vérder dan het hier en nu. Ze zijn ook voorbereid op als het anders loopt en ze langer moeten wachten. Hun geloof is zodanig geworteld, dat de omstandigheden hen niet overvallen. Dit in tegenstelling tot de andere 5. Zij raken in paniek! Maar zij kunnen niet teren op de voorraad van de anderen. Zoals wij ook niet kunnen teren op het geloof van een ander. Ieder van ons, zal zélf voorbereid moeten zijn.

Wat me ineens raakte, was het feit dat de vijf zonder voorraad direct naar de vijf gaan die dat wel hebben. Blijkbaar was dat voor hen meteen duidelijk. En is dat ook niet hoe het behoort te zijn? De Bijbel laat ons zien hoe we als Christenen herkenbaar zouden moeten zijn: "Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen." (Mattheüs 7:17,20) "U bent het zout van de aarde." (Mattheüs 5:13a) "U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Mattheüs 5:14,16) "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd." (Mattheüs 7:24-25)

bakens van hoop

Ben ik, ben jij, herkenbaar als een boom die goede vruchten voortbrengt? Als iemand die licht brengt waar duisternis is? Als iemand die het leven smaak geeft? En als iemand die tegen elke storm bestand is, omdat we het Woord van God horen én doen? Dan zal dat zeker opvallen! Dan zullen de mensen zien, dat we 'anders' zijn. Het zal zichtbaar zijn voor mensen, dat de omstandigheden ons niet van ons stuk brengen, dat de omstandigheden ons niet overvallen en dat we voorbereid zijn. Mensen zullen ons kennen als mensen met 'reserve-olie'.

We leven in roerige tijden. En dat zal alleen maar toe nemen. Er zal verdeeldheid zijn, dwars door families heen. En ook dat is niet onverwacht. Jezus zegt: "Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder." (Lukas 12:51-53) En lees ook eens Mattheüs 10:16-42. Het is niet mals wat ons te wachten staat! Maar tegelijk belooft Jezus dat ons loon groot is! "En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden." (Mattheüs 10:22)

Voor het echt zover is, en voor het te laat is, geloof ik dat nog velen tot het besef komen dat ze geen reserve-olie hebben. Wij kunnen hen niet een stukje van ons geloof geven. Wel kunnen we hen de weg wijzen en leren hoe ze hun olie kunnen bijvullen. Laten we bidden, dat God tijdig mensen de ogen opent en laten we de tijd die we hebben nuttig besteden! Laten we bakens van licht, van hoop en van liefde zijn in onze wijk, onze stad of ons dorp! Laten we de schaamte van ons afwerpen! Er staan mensenlevens op het spel! Laten we onze tijd nuttig besteden door mensen de weg naar God te wijzen. Mensen te helpen hoe ze een relatie met Hem kunnen hebben. Mensen helpen en leren om discipelen van Jezus te zijn. Hoop brengen in plaats van onze tijd te verdoen aan discussies en onderlinge tweedracht.

Want er komt een dag, dat het te laat is ... "Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is." (Mattheüs 10:32-33)

Ben jij klaar voor de tijd die komen gaat? Heb jij je "lendenen omgord" met dé Waarheid?