vrucht dragen

Vrucht dragen: zegen én opdracht!

Vruchtbaarheid is een zegen van God, maar tegelijk ook een opdracht. Direct nadat God de mensen maakte, lezen we: "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’"(Genesis 1:28)

God zegent de mens met vruchtbaarheid. En vanuit die vruchtbaarheid geeft Hij hen de opdracht om te 'heersen' over de schepping. Dat wil zeggen: beheren, namens God leiding geven, onderhouden. Maar de mens geeft deze vrantwoordelijkheid uit handen. Hij faalt in datgene waarvoor hij bestemd is.

begin van herstel

Maar God-dank dat Hij het daar niet bij laat! Hij kondigt direct Zijn herstelplan aan! En daarom klinken na de zondvloed opnieuw die woorden om de mens te herinneren aan zijn opdracht.

Eerst zegt God over de dieren: "Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken." (Genesis 8:17) En dan staat er: "Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: "Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht." (Genesis 9:1-2)

Er viel mij in deze woorden een verschil op ten opzichte van de woorden uit Genesis 1. Het gaat nu over: angst, ontzag, macht. Een verschuiving van scheppingsorde naar een machtsverhouding waar een geestelijke strijd achter verborgen gaat. Satan kon zijn plaats niet accepteren en deed een greep naar de macht via de mens, die God als heerser over de schepping had aangesteld. De mens was koning, namens God, maar gaf dat uit handen.

als koning heersen

Tegen Abraham zegt God: "Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn." (Genesis 17:6)

Dat klinkt heel positief. Maar wanneer het volk om een koning vraagt, dan wordt hen dat niet in dank afgenomen! "Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou." (1 Samuel 8:6-8)

En dan volgt een beschrijving van alle rechten die een koning heeft en de plichten die het volk heeft. Niet bepaald een positief beeld en helemaal passend bij de opdracht die God aan Noach gaf in Genesis 9.

Wanneer je naar alle koningen kijkt die volgen, dan zie je dit ook weer duidelijk terug; allemaal koningen in aardse stijl. Vele koningen ook, die God de rug toe keerden en het volk daarin meesleepten.

Maar er zijn ook een paar uitzonderingen! Over enkele koningen lees je: "Hij deed wat goed was in de ogen van de HEER." En dan zie je ook, dat God deze koningen zegent, rust geeft en hen vruchtbaar maakt en zegent: voorspoed voor henzelf en het volk. Je ziet in hen weer iets terug van het heersen zoals God dat bedoelde in Genesis 1. Weer iets van het beeld van God.

Er waren ook koningen bij, die zelf God dienden, maar daarin niet het volk voor gingen. Zij lieten dan bijvoorbeeld bepaalde afgodsbeelden of offerplaatsen staan. En als afgoderij niet volledig wordt uitgebannen, dan blijft het kwaad haar verwoestende werk doen. Satan geeft zijn heerschappij op aarde niet zomaar op!

definitief herstel

Het is bijzonder wanneer je Openbaringen 5 er naast legt: "En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’" (Openbaring 5:9-10)

Het gaat hier over Jezus, die mens werd en die stierf aan het kruis. Door zijn bloed heeft Hij de schepping weer onder Zijn heerschappij gebracht. En in Gods genade kunnen en mogen wij met Jezus weer als koning heersen. Jezus stelt ons in staat om weer te zijn en te doen zoals God dat bedoeld had in Genesis 1.

En dat moet daarom ook nu al zichtbaar worden in ons leven. Allereerst door volledig Hem te volgen en alles uit ons leven weg te doen wat daar mee in strijd is. Maar ook door Zijn Woord, de Bijbel, tot je te nemen, er over na te denken, te bidden en dat Woord ook in praktijk te brengen. En dat in alle omstandighede ook vol te houden. Zo wordt er vrucht zichtbaar.

Het geloof van Abraham mag ons daarin tot een voorbeeld zijn: "Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd."(Romeinen 4:18-21)

vruchtbaar koningschap

Vruchtbaar zijn is een zegen en een opdracht. Als we ons overgeven aan God, dan zal Zijn Woord vrucht dragen in ons leven. De woorden van Petrus zijn daarbij een enorme bemoediging: "Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. (2 Petrus 1:3-8)

Vruchtbaar zijn wil zeggen: In praktijk brengen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Daarvoor gaf Hij allereerst Zijn leven en vervolgens Zijn Geest: "Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil." (Romeinen 8:3-5)

In Christus en door Zijn Geest doen waar we voor geroepen zijn. Vruchtbaar zijn zodat Gods Koninkrijk door ons heen zichtbaar wordt. "Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus." (2 Petrus 1:10-11) Hoe geweldig is dat!