Pinksteren

Vol verwachting!

Inmiddels zijn we van Pesach op weg naar Pinksteren. Op de 50e dag na Jezus opstanding gaf Hij de Heilige Geest. Vaak de Trooster genoemd, maar in Bijbels perspectief is Hij veel meer Degene die ons aanvuurt, ons aanspoort, ons de juiste richting wijst.

Pinksteren, 50 dagen na Pesach, voor de Joden het Wekenfeest, feest van de eerstelingen van de oogst. God zelf heeft dit feest ingesteld:

"Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden." (Deuteronomium 16:9-12)

God geeft dus heel precies de tijd aan. En ook waar het om draait: het geven van een vrijwillige gave vanuit de ontvangen zegeningen. Een dankdag voor de oogst! En er moet dan ook blijheid zijn, die gericht is op God en waar iedereen in meegenomen wordt. Tegelijk moet er een besef zijn van de bevrijding uit de slavernij. God heeft het volk bevrijd en gebracht naar het land dat "overvloeit van melk en honing"; een land van overvloed. Door de geschiedenis te herdenken groeit opnieuw het besef van de ontvangen zegen. En tenslotte: het feest moet gevierd worden zoals God het geboden heeft. Laten we daar niet overheen lezen!

Vervulling

Vlak voor Jezus teruggaat naar de hemel zegt Hij tegen Zijn leerlingen: "En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen." (Handelingen 1:4-5)

Jezus kende als geen ander de geboden van Zijn Vader. Hij wist dat het Wekenfeest ten einde liep. Het Wekenfeest zal op een bijzonder manier in vervulling gaan! De mensen zullen zelf de oogst zijn die aan God wordt toegewijd en er zal grote vreugde zijn!

En nadat de Geest is uitgestort neem Petrus het woord: "‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Handelingen 2:38-42)

Wat een oogst! Maar het is 'slechts' de eerste oogst! De totale oogst zal nog vele malen groter zijn!

Wet van Christus

Met Pinksteren zijn de Joden later ook gaan vieren dat God hen 50 dagen na de bevrijding van de slavernij in Egypte, Zijn wet had gegeven op de Sinaï. Tien Geboden gericht op een heilig leven met God. “Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God. Houd je aan mijn bepalingen en leef ze na; ik ben de HEER, ik heilig jullie.” (Leviticus 20:7-8)

De Joden die Jezus nog niet kunnen zien als Messias doen dit nog steeds. Maar wat is het bijzonder, dat ook dit element dat ze toegevoegd hebben door Jezus al is vervuld!

50 dagen na Pesach geeft God immers opnieuw een wet: de wet van Christus. "De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Romeinen 8:2)

Een wet, niet geschreven op stenen tafels, maar door de Geest geschreven in ons hart! Zo mogen we leven, geheiligd voor God: "Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen." (Galaten 5:16, 24)

Uitgaan met autoriteit

Na Pinksteren komt het Loofhuttenfeest: het feest van de volledige oogst. Christus stierf niet 'slechts' voor ons, maar voor allen die Hem in geloof aannemen. Zoals vuur zich verspreidt, verspreidt ook het vuur van de Geest zich. Via mensen aan wie Hij in genade geschonken wordt.

Na zijn opstanding, vlak voordat Hij naar de Hemel ging, gaf Jezus Zijn leerlingen de opdracht om te verwachten: "u zult met de Heilige Geest gedoopt worden" (Handelingen 1:5).

Blijkbaar was dat essentieel! Pas daarná kunnen ze op pad. Jezus legt zelf uit waarom: "U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (Handelingen 1:8)

Tot nu toe lag hun autoriteit, ook die in de geestelijke wereld, buiten henzelf. Jezus zelf was de autoriteit waar de leerlingen hun autoriteit aan ontleenden. Maar Jezus ging naar de Hemel en met Hem dus ook de autoriteit. Maar niet voor lang! Ze zullen de kracht van de Geest ontvangen. Vanaf dan kunnen ze op pad, mét autoriteit, want Jezus woont in hen!

Wanneer we Jezus in geloof aannemen en gedoopt worden, ontvangen ook wij de Heilige Geest. De Geest door wie de wet van Christus in ons hart geschreven staat, de Geest die ons in beweging zet om het licht van het evangelie te verspreiden in de donkere wereld om ons heen, de Geest door wie we de autoriteit van Jezus in ons hebben, de Geest door wie wij getuigen zullen zijn in woord én daad!

Bidden en verwachten

Laten we (de rest van) deze 50 dagen gebruiken om biddend te verwachten. Niet van een Geest die komt, want Hij is er al, maar van grote dingen die Hij door ons heen zal doen! God zal ons gebed zeker verhoren! "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12)

Laten we ook beseffen waarvan Jezus ons bevrijd heeft en ook nadenken over hoe ons vrijwillige dankoffer er uit mag zien. En laten we zo ook de mensen in onze omgeving niet vergeten: Hoe nemen we hen mee in het feest?

"Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn." (Spreuken 3:9)