Evangelisren

Vertel het verder!

Wat is het meest gebruikte argument voor christenen om zending te bedrijven en te gaan evangeliseren? Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat dat Matteüs 28:19-20a zal zijn; het zogenoemde 'zendingsbevel.

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Wat heb ik die tekst al vaak gehoord en gelezen! Pas kwam ik hem weer tegen. En ineens viel mij het woordje 'dus' mij op. "Ga dus heen" staat er in de NBV. Nog nooit was me dát opgevallen! Bekender is, zoals het in de NBG staat: "Gaat dan heen". Ik las het ook eens in de Engelse King James vertaling, die er om bekend staat dicht bij de grondtaal te blijven. Ook daar wordt 'dus' gebruikt.

Logisch gevolg

Het woord 'dus' wijst er op, dat er een conclusie wordt getrokken. En daarom las ik het voorgaande vers nogmaals. Daar zegt Jezus: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18) En vervolgens trekt Hij de conclusie "Gaat dus heen". De opdracht die Jezus geeft, staat niet op zichzelf maar is een logisch gevolg!

Om dat goed te peilen, moet ik weten dat het evangelie van Matteüs er om bekend staat, dat het Koninkrijk van God centraal staat. Jezus, die komt om Zijn Koninkrijk te herstellen. Uitvoerig vertelt Jezus hoe het leven in dat koninkrijk er uit moet zien. Hoe de burgers van Zijn Koninkrijk herkenbaar zijn. De discipelen krijgen ook de opdracht in die lijn door te gaan: "Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” (Matteüs 10:7)

Alleen God

Iedereen moet weten dat Jezus op aarde kwam om Zijn Koninkrijk te herstellen. Ook satan heeft dat drommels goed door! Niet voor niets speelt hij daar op in wanneer hij Jezus probeert te verleiden.

"De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’  Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ (Matteüs 4:8-10) 

Jezus waarschuwt later ook: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." (Matteüs 6:24).

In Genesis lezen we hoe de mens de heerschappij uit handen geeft. In Mattheüs lezen we hoe de Mens Jezus de heerschappij herstelt door niet te buigen voor satan, de straf voor de zonden op zich te nemen en de dood te overwinnen.

Een boodschap die levens redt!

En daarom kan Hij zeggen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18) Zijn koninkrijk is gevestigd! En dát moet iedereen weten! Want het is levensreddend evangelie!

Maar het vraagt wel om een keuze! Vóór God en tegen satan. Het leven in het rijk van satan achter je laten en Jezus volgen! "Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader." (Matteüs 7:21) 

Meermalen waarschuwt Jezus er voor, dat dat geen gemakkelijke weg is! "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen." (Matteüs 16:24) Jezus volgen kost strijd; tegen jezelf, tegen de zonde, tegen de machten van het kwaad en de heerser van deze wereld. En dat is zwaar!

Je staat er niet alleen voor!

Maar Jezus steekt ons een hart onder de riem! "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18) Jezus zegt: 'Ik heb het kwaad overwonnen. Dat heb Ik gedaan voor jou! En omdat Ik dat al voor jou heb gedaan, hoef jij mij alleen maar te volgen! Volg mijn voorbeeld! Zoals Ik heb laten zien hoe het leven in Mijn Koninkrijk er uit ziet, zo mag jij ook leven! Leven in vrijheid! En dat gun je toch iedereen?!'

En daarom is Jezus' conclusie: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." En omdat dat niet de gemakkelijkste weg is, voegt Hij er aan toe: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ "(Matteüs 28:19-20)

Je bent nooit alleen in Gods Koninkrijk! Aan wie vertel jij het verder?!