vastberaden

Vastberaden het nieuwe jaar in

Oud en nieuw ... Traditioneel een moment van terugblikken en vooruit kijken. Voor ons persoonlijk betekent het terug kijken op een jaar waarin ik God op een bijzondere manier heb ervaren.

Wat is er veel gebeurd! Een jaar waarin ik moest leren loslaten, strijd ervoer, uit de boot moest stappen, nieuwe dingen mocht oppakken. Maar ik heb echt ervaren, dat er juist dan ruimte komt voor God om Zichzelf te laten zien. En ik heb ervaren hoe belangrijk het is om écht tijd met God door te brengen. Hoe belangrijk het is om God echt op de eerste plaats te zetten in mijn leven.

Doen wat God zegt

Oud en nieuw ... Ook Jozua stond bij zo'n markeringspunt. In Jozua 1 lees ik hoe het volk Israël op het punt staat om het land binnen te trekken, dat God hen had beloofd. Mozes is gestorven en Jozua is de nieuwe leider van het volk.

"Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk Israël zal geven. Elk stuk grond, dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd." (Jozua 1:2-3)

Vooral die laatste zin raakt me. God geeft ze elk stuk grond, dat ze zullen betreden. De keerzijde daarvan is, dat als ze een stuk grond niet betreden, ze het dus ook niet zullen krijgen! Ze krijgen het pas, wanneer ze het betreden!

In Jozua 3 komt dat heel concreet weer terug. God doet wat Hij zegt! "Zodra de priesters bij de Jordaan waren aangekomen en hun voeten door het water werden omspoeld - de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers -, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam." (Jozua 3:15)

Van een pad naar de overkant was nog niets te zien! Het kwam er pas toen de priesters hun voeten in het water zetten. Ze krijgen het pas, wanneer ze het betreden!

Pas ik dat toe op mijzelf dan betekent dat dus een actieve houding! Niet afwachten wat God doet en dan pas in actie komen. Maar doen wat God zegt om vervolgens met eigen ogen te zien, dat Hij doet wat Hij belooft.

Wanneer ik doe wat Hij zegt, zal Hij mij daarin bevestigen. En juist daarom is het zo belangrijk tijd met God door te brengen. Om me elke dag weer te laten leiden door Hem. Om te luisteren naar wat Hij mij opdraagt en naar Zijn beloften. Pas dán kan ik gaan handelen.

Tijd met God doorbrengen

God zei verder tegen Jozua: "Leg dat wetboek (de Thora - alles wat God aan Mozes had opgedragen) geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat er in geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen." (Jozua 1:8)

Vertaald naar de nieuwtestamentische tijd: 'Leg de wet, die Christus in je hart geschreven heeft, geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat er in je hart geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.'

Investeren dus in mijn relatie met God. Elke dag leven in Zijn nabijheid in een diep verlangen om Zijn wil te leren verstaan én te doen.

Ik moet denken aan bijvoorbeeld Psalm 84 en psalm 119! Binnen die intimiteit kan God mij duidelijk maken wat Zijn opdracht is voor mij. En van daar uit mag ik gaan handelen. En dan zal dat handelen ook niet vergeefs zijn. "Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen."

Vastberaden

Wat een zekerheid geeft dat! Wanneer ik me helemaal richt op Gods wil en doe wat Hij zegt, dan zal gebeuren wat Hij belooft. Zonder twijfel! Dat is de basis. En vervolgens zegt God dan tegen Jozua: "Ik gebied je dus: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij." (Jozua 1:9)

Als ik weet wat Gods wil is, door dag en nacht Hem te zoeken, als ik weet met welke opdracht ik op pad ben gestuurd, dan kan ik vastberaden aan de slag!

En ja, ik kan er op rekenen, dat er obstakels zullen zijn: twijfel, ontmoediging, tegenwerking. Satan zal er alles aan doen om mij te belemmeren in het doen van Gods wil.

Daarom ook deze stevige woorden van God! "Ik gebied je dus: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen." Niet letten dus op de omstandigheden, maar focussen op de wil van God. Doen wat Hij zegt! En het kan! "Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij." 

Ook de profeet Micha getuigt hiervan wanneer hij profeteert over de eindtijd. De omstandigheden zijn vreselijk. Je weet niet meer wie je nog kunt vertrouwen, zelfs niet de mensen die je het meest na aan het hart liggen.

"Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, de huisgenoten blijken vijanden." (Micha 7:5)

Woorden die Jezus zelf herhaalt in Matteüs 10. "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen." (Matteüs 10:34) Jezus legt uit, dat Hem volgen betekent dat je een kruis op je neemt. Jezus volgen werkt als een splijtzwam, dwars door alle verbanden van het leven heen.

En hoe verdrietig en pijnlijk ook, toch mag ik me daardoor niet laten weerhouden. "Wees vastberaden en standvastig!" Want er is hoop! "Kijk naar de vijgenboom en alle andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten ook jullie weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is." (Lucas 21:29-31)

En daarom ook de woorden van Micha: "Maar ik blijf uitzien naar de Heer, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God." (Micha 7:7) 

Wees niet bang

Ons loon zit niet aardse omstandigheden. Jezus geeft een perspectief dat veel verder reikt dan mijn omstandigheden hier. Hij zegt: "Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als Jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij Mijn Vader in de hemel." (Matteüs 21:28-33)

Net als toen bij Jozua laat Jezus mij hier vooruit kijken naar het beloofde land. Ik mag het in bezit nemen. Niet pas later, maar nu al! Hoe? Door waakzaam te zijn en "Hem te erkennen bij de mensen". Door God te zoeken, dag en nacht. "Wie Uw Naam kent, kan op U vertrouwen, u verlaat niet wie U zoeken, Heer!" (Psalm 9:11)

En zo mag ik én kan ik het nieuwe jaar in. Vastberaden, standvastig en vol verwachting!