boer aan het werk

Terug naar hoe God het bedoeld heeft

Er is in Nederland, en andere westerse landen, een trend ingezet om boerenbedrijven zoveel mogelijk te beperken. Minder boeren, meer in fabrieken geproduceerd voedsel. Met als argument dat dat veel efficiënter is, gezonder, beter voor de dieren, beter voor het klimaat. Vooral geen groente eten uit je eigen tuin, geen eieren van je eigen kippen, want dat is schadelijk voor je gezondheid.

Vandaag las ik Genesis 2:15: ’De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.'

Het raakte me! Even heel simpel gezegd: Met elke boer die verdwijnt, raken we verder verwijderd van hoe God het bedoeld heeft.

’En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!‘ (Genesis‬ ‭1‬:‭26‬-‭28‬)

We zijn druk bezig om te proberen Gods scheppingsorde af te breken. 'Zonde' betekent 'je doel missen'. En dat is precies wat we als mensen aan het doen zijn! Niet hoe God het bedoeld heeft, maar hoe de mens vindt dat het moet zijn. Precies het tegenovergestelde doen van wat God zegt. Het zijn de moderne 'torens van Babel'.

Van buiten lijkt het allemaal zo logisch en zo mooi, maar ten diepste is het de geest van de wetteloosheid. Alles wat God bedoeld heeft wordt ter discussie gesteld.

’Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.‘ (Mattheüs‬ ‭23‬:‭28‬)

Het wordt tijd dat we gaan inzien dat we ingaan tegen Gods scheppingsorde en ons hiervan bekeren! Terug naar hoe God het bedoeld heeft! Op alle terreinen van ons leven. Doorzie het kwaad dat gaande is.

’Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.‘ (Romeinen‬ ‭6‬:‭16‬-‭23)

’Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.‘ (Micha‬ ‭6‬:‭8‬)

En inderdaad, dat betekent ook dat we verantwoord met de schepping omgaan, als goede rentmeesters, die zuinig zijn op en eerbied hebben voor datgene wat ons is toevertrouwd door God. Want ook als we de schepping en de schepsels misbruiken voor eigen gewin, ten koste van alles en iedereen, missen we ons doel.

Om over na te denken

  • Denk je dat God nog steeds spreekt door bijvoorbeeld onweer heen?
  • Heb je wel eens een ervaring dat God, op de een of andere manier, heel duidelijk tot jou sprak? Weet je nog wat Hij toen zei? Wat heb je daar verder mee gedaan?
  • Sta je wel eens stil bij Gods toorn over de zonde?