levend water

God wil niet dat je droog komt te staan!

Wat is het eerste dat je doet na het sporten? Precies: water drinken! Water, daar kun je niet zonder! Je lichaam bestaat zelfs voor meer dan de helft uit water. In normale omstandigheden houd je het maximaal drie dagen zonder water uit. Langzamerhand krijg je allerlei klachten: uitdrogingsverschijnselen, bepaalde organen stoppen er mee, concentratieproblemen ... Je lichaam sterft langzamerhand af.

Stel je hebt heel erg dorst ... Dan kun je de kraan aan zetten of naar de winkel gaan om flessen water te halen. Maar als je er niet van drinkt, dan heb je er niets aan! Dan zul je alsnog uitdrogen en uiteindelijk sterven.

Jezus leert ons, dat dit niet alleen voor ons lichaam geldt, maar ook voor ons geloof. Voor geestelijke dorst, zeg maar. Als je geestelijk droog komt te staan, dan hou je dat ook niet lang vol. Je hebt 'geestelijk water' nodig! En dat water moet je vervolgens ook echt gaan drinken! Drinken bij God. Doe je dat niet, dan ga je ook in geestelijke langzaam dood!

water, maar toch dorst

Je leest dat al in het eerste deel van de Bijbel bij het volk Israël. Geestelijk stonden ze droog, omdat ze niet kwamen drinken bij hun God. In plaats daarvan zochten ze het bij de afgoden van Egypte en Assyrië. En voor zover ze nog wel oog hadden voor de zegeningen van God, vergaten ze om er van te 'drinken'! God zegt daar over: "Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft Mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan." (Jeremia 2:13 NBV)

God is dus boos over twee dingen: Het eerste is, dat ze niet bij Hem komen met hun dorst, maar andere manieren zoeken om van hun dorst af te komen. Het tweede is, dat ze niets doen met het 'water' dat God hun geeft. Let op! God zegt niet, dat ze helemaal niets doen met het geestelijke water! Waterkelders uithouwen viel niet mee! Daar ging heel wat energie in zitten! Maar ze vergeten waar het écht om gaat: water is niet om te bewaren, maar om van te drinken!

God wil Zijn kinderen te drinken geven. Hij verlangt er naar dat ze met hun dorst bij Hem komen. Door de hele Bijbel heen komen we dat tegen. En dat is niet voor niets! Door de hele geschiedenis heen wil God mensen leren: Kom bij Mij! Verwacht het van Mij!

God wil ons leren, dat we om geestelijk gezond te blijven bij Hem moeten zijn. Doen we dat niet, dan gaan we geestelijk langzaam dood. Langzaam sterft ons geloof dan af. We gaan twijfelen, we krijgen last van angsten en depressies, we laten zonde toe in ons leven, we worden egoïstisch, we gaan ons zorgen maken ...

water dat leven geeft

Weet je wat zo gaaf is? God gebruikt altijd hele concrete voorbeelden om ons geestelijk iets te leren. Hij gebruikt dingen die we kunnen zien om ons te leren over de dingen die we niet kunnen zien.

Denk maar eens aan de tijd van Israël in de woestijn. Je kunt je geen plek voorstellen waar je meer dorst zou hebben dan juist daar. Niets is heerlijker dan vers koud water wanneer je uren in de brandende zon hebt gelopen. Wat knap je daar van op! Zodra je gedronken hebt voor je weer nieuwe kracht in je lichaam komen.

Niet voor niets zal God daarom juist op deze plek, in de woestijn, begonnen zijn met zijn levensles: "Brood uit de hemel hebt U hun gegeven tegen hun honger, en U hebt voor hen  water uit een rots doen komen tegen hun dorst." (Nehemia 9:15 HSV) God zorgt voor eten en drinken. God zorgt voor hun lichaam. En zo wil Hij ook geestelijk voor hen zorgen.

Water is nodig om te kunnen leven. Maar ook om te groeien: "Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei." (Psalm 1:3 NBV) Water is een voorwaarde voor groei en voor vrucht.

Zoals je lichaam dorst kan hebben, zo kan je ook geestelijk dorst hebben. David zegt: "O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water." (Psalm 63:2 NBV) David heeft ervaren, dat hij niet alleen bij God moet zijn voor wat zijn lichaam nodig heeft, maar ook voor zijn ziel. Ook voor zijn geloof heeft hij 'eten en drinken' nodig!

Wil je groeien in geloof? Heb je geestelijk honger en dorst? Dan is God degene waar je moet zijn! Hij laat je nooit met lege handen staan en Hij laat je niet zitten met je honger en je dorst: "Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding." (Jesaja 12:3 NBV) Stel je voor, dat je in de woestijn loopt zonder een druppel water in je veldfles. Wat ben je dan blij wanneer je na uren en uren in de brandende hitte eindelijk iets kunt drinken! Wat een heerlijk gevoel geeft dat! Je ervaart het letterlijk als je redding!

En dat is nu precies wat God je duidelijk wil maken. Als je bij Hem komt met je dorst is er redding! Bij Hem kom je nooit voor niets: "Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen." (Jesaja 44:3 NBV) God geeft in overvloed! Niet een paar druppeltjes, maar Hij giet het uit. Het water blijft maar stromen. Niet alleen jij zult het merken, maar ook de generaties die na jou komen: jouw kinderen en jouw kleinkinderen!

drinken bij Jezus

De les uit het Oude Testament, het beeld van het water, wordt door Jezus verder uitgelegd: "Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven." (Johannes 4:13-14 HSV) Als je lichamelijk dorst het, dan helpt het om water te drinken. Maar dat is maar tijdelijk. Na een tijdje krijg je weer dorst en moet je weer opnieuw drinken. Als je geestelijk dorst hebt en je zoekt in de wereld naar manieren om van die dorst af te komen, dan zul je merken, dat je aldoor weer dorst krijgt.

Er zijn heel veel jongeren, die van binnen heel veel onrust ervaren. dat merk je vast ook wel om je heen. Misschien ook wel bij jezelf. Twijfel, angst, onzekerheid, depressie, eenzaamheid, vragen over de zin van het leven, zorgen, verdriet ... Jongeren hebben geestelijk dorst. En er wordt je van alles aangeboden om daar wat tegen te doen of om dat te onderdrukken: vakanties, therapieën, medicijnen, ontspanningstechnieken, alcohol, drugs, enzovoort. Maar ten diepste gaat de 'dorst' niet over ... Tijdelijk is de 'dorst' even weg. Maar vroeger of later komt het weer terug. Er ontstaat aldoor weer nieuwe 'dorst'. En dan is het weer zoeken naar iets anders om van die innerlijke 'dorst' af te komen.

Jezus wijst je op iets anders, iets wat écht helpt: 'Als je écht van je dorst af wilt, dan moet je bij Mij zijn! Want Ik pak de oorzaak van je dorst aan!' Heb je dorst? Jezus geeft je niet alleen te drinken. Hij neemt de bron van jouw steeds terug kerende dorst weg en plaatst er een andere bron voor in de plaats: Zichzelf! Een Bron waardoor je nooit meer dorst krijgt, zegt Jezus. God wil je vullen met Zijn Heilige Geest. Hij biedt Zich aan als jouw persoonlijke waterput.

Dat heeft Hem wel wat gekost trouwens: Zijn eigen leven! Jezus moest sterven aan het kruis. De zonde en de dood moesten overwonnen worden. De machten die het leven in de weg staan, die zorgen voor dorst en geestelijke uitdroging. En omdat Hij dat deed voor jou, zul je nooit meer dorst hebben. Tenminste als je Jezus aan neemt als jouw Redder en Verlosser.

Als Hij Heer mag zijn in jouw leven. Als je alles wat je nodig hebt verwacht van Hem. Als Hij jouw waterput mag zijn. En ook de enige waterput! "Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. (Openbaring 21:6-7 NBV) Water dat leven geeft uit een bron, die nooit op raakt: "Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. (Openbaring 22:1 NBV) 

Als je met je dorst naar Jezus gaat, mag je drinken uit een bron waarvan de troon van God het beginpunt is. Nooit meer dorst en genoeg water voor elke dag en voor iedereen! Heb je dorst? Mijn gebed voor jou is, dat Hij "vanuit Zijn rijke luister jouw innerlijke wezen kracht en sterkte schenkt door Zijn Geest, zodat door jouw geloof Christus kan gaan wonen in je hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zul je met alle heiligen de lengte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat je zult volstromen met  Gods volkomenheid." (Efeziërs 3:16-19)

Drink van alles wat Jezus je wil geven. Vul je niet langer met dingen waar je aldoor weer dorst van krijgt, maar laat je vullen door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Hoe? Jezus zegt het zelf: bij Hem komen. Bidden dus. Vertel Hem dat je dorst hebt en dat je niet zonder Hem kunt. Ga lezen in de Bijbel, het Woord van God. Wat Hij daar in zegt, zegt Hij tegen jou! Hij is de Bron die nooit opdroogt!

Om over na te denken

  • Wat heeft je geraakt in wat je net gelezen hebt?
  • Herken je bij jezelf iets van die geestelijke dorst, die steeds weer terug komt? Wat is die dorst bij jou? En hoe ga je nu met die dorst om?
  • Heb je wel eens geprobeerd te doen wat Jezus zegt: drinken bij Hem? Zo ja, wat merkte je toen? Zo niet, welke belemmering merk je bij jezelf om dat te doen?
  • Heb je echt een verlangen om van je geestelijke dorst af te komen? Wil je jezelf echt open te stellen voor God? Of hou je eigenlijk liever vast wat je nu hebt? Wil je echt verandering in je leven of niet?
  • Drinken bij Jezus ... Zijn er dingen die jou daarin tegenhouden? Bijvoorbeeld dat je het lastig vindt om te bidden, om regelmatig in de Bijbel te lezen, om dingen los te laten waar je juist 'dorst' van krijgt? Hoe zouden anderen je hier bij kunnen helpen? Wie zou je om hulp kunnen vragen? (Heb je niemand in je omgeving? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site of via social media! Wij willen je graag verder helpen!)
  • Hoe zou jij anderen kunnen helpen die geestelijk dorst hebben?
  • Welke stap zou jij vandaag concreet willen zetten naar aanleiding van alles wat je hebt gelezen en waar je over hebt nagedacht?

Gebruikte Bijbelteksten

Nehemia 9:15
Psalm 1:3
Psalm 63:2
Jesaja 12:3
Jesaja 44:3
Jeremia 2:13
Johannes 4:13–14
Efeziërs 3:16–19
Openbaring 21:6–7
Openbaring 22:1

Meer lezen in de Bijbel

Psalm 42
Psalm 107:4-8
Jesaja 55
Amos 8:11-14
Johannes 6:22-59
Openbaring 7:9-17

Gebed

Vader in de Hemel, ik heb dorst! En ik merk dat mijn dorst steeds terug komt. Ik heb gedronken uit allerlei bronnen, maar mijn dorst blijft. Dank U wel, dat U in de Bijbel mij de weg wijst naar de juiste bron: Uw Zoon! Vergeef mij, dat ik gedronken heb uit andere bronnen. Vergeef mij, dat ik naar andere bronnen ging in plaats van naar U. Here Jezus, ik heb dorst! Geef mij te drinken uit de Bron van levend water! Haal alle andere bronnen weg, zodat er ruimte komt voor de enige bron die leven geeft en groei. Vul mij met uw Heilige Geest! U zegt in Uw Woord: "Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." (Johannes 7:38) Dat is waar ik naar verlang! Ik geloof, Heer! Laat er stromen van levend water uit mijn binnenste komen! Tot eer van Uw Naam!

In Jezus' Naam, Amen!