Bijbel lezen

Nemen we de Bijbel nog serieus?

’Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.‘ (2 Timotheüs‬ ‭4‬:‭3‬-‭4‬)

Als we kijken naar de ontwikkelingen in Nederland, dan zien we hoe deze waarschuwing van Paulus ook in ons land realiteit wordt; in hoog tempo. Bijbelse waarheden worden niet meer verdragen. Velen hebben om die reden de kerk en God de rug toe gekeerd. Hoe God het leven bedoeld heeft, de orde die Hij heeft aangebracht en de regels die Hij gesteld heeft, doet er voor steeds meer mensen niet meer toe.

En als je toch vast wilt houden aan wat er in dat oude en oubollige boek staat, dan wordt je door velen voor gek verklaard. Waarom zou je in vredesnaam in het verleden blijven leven? Je laat je toch niet door een boek vertellen hoe je leeft? Dat bepaal je zelf toch? Weg met al die regels! Geniet van het leven! En kies jij ervoor om daar wel aan vast te houden, val mij er dan niet mee lastig!

Van God los

Gods scheppingsorde en Gods leefregels worden niet meer geaccepteerd. En dus zijn er twee mogelijkheden: God helemaal loslaten of Zijn Woord zo veranderen of interpreteren dat we toch kunnen doen wat we willen. "We passen ons leven niet aan aan Gods Woord, maar Gods Woord aan ons leven." hoorde ik eens iemand zeggen.

En ook in de maatschappij wordt het vasthouden aan Gods Woord, aan Zijn scheppingsorde en Zijn leefregels steeds moeilijker. Kinderen krijgen is iets waar ik wel of niet voor kies. Of een baby die verwekt is ook geboren wordt, is aan de moeder om te bepalen. Wat voor (seksuele) relatie ik aan ga, bepaal ik zelf. Dat geldt ook voor hoe ik met mijn medemens omga, mijn tijd gebruik, mijn geld gebruik en met de schepping omga. En wanneer ik wil sterven, dat is aan mij om te bepalen.

Allemaal opties

We zijn aanbeland in een maatschappij waarin alle onderdelen van ons leven zijn opgeknipt in opties. Wat we doen, wie we zijn, hoe we leven, dat is aan ieder mens zelf om te bepalen. Zelfbeschikking, vrijheid voor ieder individu, niemand vertelt mij hoe ik mijn leven leef. En de Bijbel? Daarin staan dingen die écht niet meer kunnen en echt niet meer van deze tijd zijn!

Maar in het land van opties is chaos koning! Wat zou er gebeuren als we zouden besluiten om alle verkeersregels af te schaffen? Het zou een chaos worden op de weg! En zo is het ook met de maatschappij en met ons eigen leven: waar we Gods scheppingsorde en leefregels loslaten, daar ontstaat chaos.

Tegenstrijdigheid

Het opvallende is, dat als je met mensen spreekt over de toenemende gebrokenheid in mensenlevens en in de maatschappij en alle ellende in de wereld, dat dan juist God daar de schuld van krijgt. "Mooie God hebben jullie als Hij dit allemaal laat gebeuren!"

Mensen geven God, in wie ze niet geloven en waar ze niets mee willen, wel de schuld van hun ellende. En als we mensen wijzen, dat Gods leefregels helemaal zo gek niet zijn en juist zegen brengen, dan antwoorden ze dat juist de regels van God alle ellende veroorzaakt hebben.

Wat ook opvalt, is dat in een land die juist de mensen zoveel mogelijk opties wil geven en pleit voor vrijheid voor ieder individu er juist wél regels gesteld worden aan mensen die vast willen houden aan Gods scheppingsorde en Zijn leefregels.

Het opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven wordt steeds meer aan banden gelegd. Over het huwelijk, over seksuele relaties, over geaardheid mag je veel dingen eigenlijk niet meer in het openbaar zeggen, zonder dat het consequenties heeft. Het meest verdrietig is misschien nog wel, dat zelfs binnen veel kerken bepaalde dingen niet meer gezegd mogen worden en worden afgedaan als "dat is hoe jij de Bijbel interpreteert".

Haat van de wereld

Het is niet voor niets dat Jezus daar zelf voor bad toen Hij met zijn leerlingen samen was. Hij wist wat er komen zou. Vasthouden aan het Woord van God betekent automatisch dat je met de haat van de wereld te maken krijgt.

’Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.‘ (Johannes‬ ‭17‬:‭14‬-‭17‬)

’Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.‘ (Lukas‬ ‭6‬:‭22‬)

In de tijd dat Nederland nog een Christelijk land was waren deze woorden van Jezus een ver-van-ons-bed scenario. We merkten er weinig van. Maar we zien het in hoog tempo steeds meer realiteit worden. En alleen met Gods hulp kunnen we daarin staande blijven. Zoals Jezus toen bad voor Zijn leerlingen, zo pleit Hij nu nog steeds voor ons in de hemel, bij Zijn en onze Vader.

Bidden en zegenen

Dat wil niet zeggen dat we deze 'haat van de wereld' als een soort trofee met ons mee moeten dragen. Integendeel! Want met dat Jezus ons waarschuwt wat Hem volgen en Gods Woord vasthouden ons zal kosten, Geeft Hij ons ook de opdracht om juist te bidden voor de mensen die ons haten en hen te zegenen.

’U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.‘ (‭‭Mattheüs‬ ‭5‬:‭43‬-‭45‬ )

Getuigen zijn

Ook al geven mensen God op, Hij geeft hén niet op! En zolang God ons nog geeft hier op aarde, is het onze opdracht om licht te brengen in de duisternis. Hoe? Door Zijn Woord te blijven uitdragen. Laten zien dat Gods Woord waarheid is. Allereerst door zelf te leven volgens deze waarheid, zoals Jezus dat deed.

Maar ook door te getuigen van wat God in ons leven doet en de zegen die we ervaren door het leven in relatie met Hem. Laat elke kerk, elke gemeente een toonbeeld zijn van leven zoals God dat bedoeld heeft. In alle aspecten van het leven. Wat hebben we daarin nog veel te leren met elkaar!

’Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.‘ (‭‭Markus‬ ‭8‬:‭34‬-‭38‬)

God sprak bij de schepping en er kwam orde in de chaos. Maar waar Gods woord niet meer gesproken en gehoord wordt, ontaard het leven in chaos. Wanneer we zwijgen over Gods waarheid, Zijn Woord niet meer serieus nemen, dan wordt het pas écht donker; zowel in ons eigen leven als in dat van de mensen om ons heen.