Kerst

Kerst: feest van licht en vrede op aarde (2)

Dit is de tweede overdenking in een serie van 2 over de geboorte van Jezus.

In de eerste overdenking stonden we stil bij de betekenis van 'leven in het licht' als navolgers van Christus, het 'Licht van de wereld'. We sloten af met de conclusie: 'Hoe mooi en vredig de geschiedenis van Jezus' geboorte ook lijkt en hoe romantisch het soms ook wordt gebracht, de werkelijkheid is het tegenovergestelde!'

Vrede op aarde

Wanneer de engelen het in hun spreekkoor hebben over 'vrede op aarde', dan moeten we dat ook zien in dit perspectief. Jezus komt om vrede te brengen, maar niet een vrede in de zin van een wapenstilstand op aarde! Integendeel! Hij komt juist om de strijd aan te gaan. Alleen zo kan Hij vrede brengen voor wie in Hem gelooft. Alleen zo kan Hij Zijn belofte in vervulling doen gaan: "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15)

Juist bij het vieren van de geboorte van Jezus wordt er vaak gebeden om vrede. Wanneer we daarmee vrede in aardse zin op het oog hebben, dan is het goed de woorden van Jezus zelf nog eens te lezen: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Matteüs 10:34)

"Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen." (Matteüs 24:6-12)

Echte vrede

Dát is dus de realiteit. Bidden om aardse vrede is dan dus eigenlijk bidden om uitstel van Jezus' terugkomst. Maar de engelen zongen dan ook niet alleen maar 'vrede op aarde'. Ze zongen: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft." (Lucas 2:14)

Zij hebben het niet over vrede in aardse zin, maar vrede tussen God en mensen. Jezus komt om redding te brengen voor mensen die ten dode opgeschreven zijn. Hij komt om het kwaad te overwinnen en de duisternis te verdrijven. Dat is evangelie dat de engelen bezingen en dat de hele wereld moet horen! Jezus zelf zegt, direct volgend op Zijn waarschuwing over de eindtijd: "Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." (Matteüs 24:13-14)

Bidden om 'vrede op aarde' betekent dus: bidden of het evangelie van Gods reddende liefde overal ter wereld gehoord mag worden. En als we dat bidden, kunnen we niet vanaf de zijlijn toekijken hoe God dat dan vervolgens zal gaan doen. Wanneer we bidden om 'vrede op aarde' mogen we daarin zelf een actieve rol hebben, namelijk door net als Jezus een licht te zijn in deze wereld. Door mensen de vrede van God te laten ervaren!

En daarin wil Hij ons zegenen. Die zegen klinkt nog wekelijks in veel kerken aan het einde van een dienst: "Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." (Numeri 6:24-26)

De geboorte van Jezus vieren betekent: "het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld verkondigen als getuigenis voor alle volken". Want alleen in dat koninkrijk kun je leven in het licht en is er werkelijke vrede. Dat begint nu al en duurt voor eeuwig!