doop nieuw leven

Jezus volgen, betekent: gaan lijken op Hem

"Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft." (Matteüs 10:40)

Woorden van Jezus tegen Zijn discipelen. Ik moest bij deze woorden denken aan de woorden van God toen Hij de schepping bijna had voltooid: "God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen." (Genesis 1:26-27)

Heel bijzonder! Dat betekent heel concreet: Als je naar Adam en Eva keek, dan zag je God daarin terug!

Door de zondeval is dat kapot gemaakt. In zijn doen, laten en denken vertoonde de mens voortaan ook het beeld van satan. Maar terwijl de mens God de rug toe keerde, deed God dat andersom niet. Integendeel!

"Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." (Genesis 3:15)

God kondigde meteen al aan, dat Hij Zijn heerschappij zou herstellen. Door de hele Bijbel heen lezen we hoe God daarmee aan het werk is. Wanneer Jezus sterft aan het kruis en weer opstaat uit de dood krijgt Genesis 3:15 zijn vervulling.

Jezus, dé volmaakte Beelddrager van God. "Wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft." zegt Jezus over Zichzelf. 'Als je naar Mij kijkt, dan zie je Mijn Vader!'

Als koningen heersen

En Jezus trekt die lijn vervolgens heel nadrukkelijk door! "Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij!" Dat is nogal wat! Voor mij klinken hierin heel nadrukkelijk de woorden van God door bij de schepping van de mens. En daarmee ook woorden van herstel!

Jezus komt om de schepping te herstellen en de mens daarin weer de positie te geven die God hem (en haar!) daarin toebedeeld had. Met Jezus zal de mens eens weer als koning heersen: "En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’" (Openbaring 5:9-10) 

Beeld van Christus

In het Oude Testament vinden we vele vooruitwijzingen naar Jezus, de Messias. En hoe bijzonder is het dat God mensen gebruikt om alvast een beeld te geven van wie Jezus, de Messias, is en wat Hij zal doen.

Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij werd, net als Jezus later, veracht door zijn broers. Beiden werden ze vernederd en kregen zij de schuld voor wat anderen hadden gedaan. Toch is er bij allebei geen spoor van boosheid of van wraakgevoelens. Beide worden ze door God gebruikt om zijn volk te redden. In het ene geval van de hongerdood in het andere van de zondedood.

Ik denk ook aan David en aan Salomo. Ook zij geven een schaduwbeeld van Jezus. Ondanks het feit dat ze mensen waren met fouten en gebreken. En ondanks de perioden waarin ze hun eigen gang gingen. Toch gebruikt God hen als beelddrager van Hem.

Ze beseffen beide dat God hen aangesteld heeft. En omdat ze Gods gehoorzaam willen zijn en doen wat Hij wil, zoeken zij steeds Gods nabijheid. Ze kunnen alleen wandelen in hun roeping en bestemming als ze nauw met God verbonden zijn.

Je ziet ook, dat zodra ze even niet op God gericht zijn, dat onmiddellijk gevolgen heeft in hun leven. Dan zien we ineens gedrag van mensen die beelddragers zijn van satan, gericht op zichzelf, op eigen verlangens en eigen eer.

Geworteld in Christus

Wat een genade dat het daarmee niet afgelopen is! Ook David weet dat. Hij kent God en weet dat er bij Hem altijd een weg terug is. "Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest." (Psalmen 51:11-14)

David keert zich af van zijn zonden en zoekt weer naar God. Hij beseft dat hij God nodig heeft en zijn taak niet in eigen kracht kan vervullen.

God wil ons aldoor weer en aldoor meer vernieuwen naar Zijn beeld. Dat begint er mee dat ik erken, dat God HEER is in mijn leven. Mijn oude leven, zonder Jezus, achter me laten en met Jezus opstaan in een nieuw leven.

"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)

Gericht zijn op God, zoeken naar wat Hij wil. "Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid." (Kolossenzen 2:6-7)

En wanneer ik gericht ben op God, in plaats van op mijzelf, dan zorgt God voor verandering: "nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. (Kolossenzen 3:9-10)

God geeft vernieuwing en inzicht om steeds verder te groeien in het beelddrager zijn. Te worden zoals Hij mij bedoeld heeft. En ja, dat zal hier nog met vallen en opstaan zijn, net als bij David. En dan mag ik troost vinden in deze woorden:

"U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 2:13-14)

Dank zij Christus hoef ik mij geen zorgen te maken, wanneer ik val. Met mijn gebreken heeft Hij al afgerekend! En de opdracht voor mij is nu, dat ik het nieuwe leven ga leven dat Hij mij heeft gegeven. Het nieuwe leven waarin Hij centraal staat en niet ik. Waarin Hij HEER is en niets of niemand anders. Waarin ik, geholpen door de Heilige Geest steeds meer beelddrager mag zijn van Hem. Het zal meer en meer aan mij te zien zijn, dat ik Jezus volg.

Jezus als Voorbeeld

Gods Koninkrijk wordt zichtbaar waar mensen God liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Steeds opnieuw heeft Jezus onderwijs gegeven over Zijn Koninkrijk en hoe het er daarin aan toe gaat.

Om het nieuwe leven te leven, is het belangrijk dat ik aan Jezus voeten ga zitten om te luisteren. En dat ik kijk naar het voorbeeld, dat Hij gedurende zijn leven aan mij gaf. Dat ik elke dag weer de tijd neem om heel bewust met Hem verbonden te blijven.

Ik merk bij mijzelf dat wanneer ik die gerichtheid, die focus verlies, wanneer ik niet de tijd en de rust neem voor Bijbelstudie en gebed en dus voor mijn relatie met God, dat dit gevolgen heeft voor wie ik ben. Ik laat me dan weer vullen met gedachten en activiteiten die ik niet herken in Jezus' voorbeeld. Ik val terug in gedrag waarin Jezus niet herkenbaar is en waardoor ik dus ook faal in het lijken op Hem.

Niet voor niets zegt Jezus nadrukkelijk: "Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." (Johannes 15:4-5)

Dat betekent 24 uur per dag met Hem verbonden zijn en Zijn nabijheid zoeken. Net zoals Jezus zelf telkens weer de nabijheid van Zijn Vader opzocht. Het is dé voorwaarde om beelddrager te kunnen zijn. Om weer te gaan doen waar Hij mij voor bestemd heeft.

Jezus zegt: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. (Lucas 9:23) 

Beelddrager zijn kan ik dus alleen in diepe verbondenheid met Jezus. En zo wil Hij mij gebruiken in Zijn machtige herstelwerk. In mij mag iets zichtbaar worden van wie Hij is en wat Hij doet. Nu nog onvolmaakt en gebrekkig door de vloek van de zonde. Maar eens volmaakt:

"Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid." (Openbaring 22:3-5)

Om over na te denken:

Wat staat jou concreet in de weg als het gaat om beelddrager te zijn? En wat helpt jou om 'in Christus' te zijn en te blijven? Waardoor voel jij je bemoedigd?