Angst voor God

Je hoeft niet bang te zijn

Als kind moest ik regelmatig pakjes bezorgen voor mijn vader. Als tiener had ik daar niet altijd zin in. Op een dag deed ik alsof ik een pakje had bezorgd, terwijl deze nog steeds in mijn tas zat. Dat hield ik een paar dagen vol. Maar om de ene leugen in stand te houden, moest ik er een volgende aan toe voegen. Zo probeerde ik alles glad te strijken. Maar van binnen knaagde het. Telkens wanneer ik mijn vader onder ogen kwam voelde ik mij slechter. De relatie was verstoord. En er was maar één oplossing: de waarheid vertellen. Dat was lang niet gemakkelijk, maar alleen zo kon ik de relatie weer herstellen en het vertrouwen van mijn vader terugwinnen. Hij zou boos zijn, maar ik wist dat hij het mij ook zou vergeven.

Toen de mens ging zondigen, verstoorde hij de relatie met God. En het gevolg: "Hij (Adam) antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’" (Genesis 3:10) 

Als je bang bent voor iemand, ga je diegene het liefst uit de weg. Gelukkig doet God dat niet. Direct na de zondeval heeft God satan en de mens laten weten, wat de consequenties zijn van de zondeval. Maar Hij geeft ook aan, dat Hij het weer goed gaat maken. Hij herstelt de relatie. Ik hoef niet meer bang te zijn voor God. Door Zijn Zoon, Jezus Christus, is het weer helemaal goed! En dát geeft vertrouwen.

Door de hele Bijbel heen zien we, dat God mensen zo ook steeds benadert: Wees niet bang! Die herinnering hebben we blijkbaar nodig!

"God zei: ‘Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen." (Genesis 46:3)
"Maar de HEER stelde hem (Gideon) gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ (Rechters 6:23)

We zien ook voorbeelden in de Bijbel, dat mensen die God de rug toe hebben gekeerd, bang zijn voor God. Daar is dan ook alle reden toe! Hun relatie met God is kapot. En leven zonder God betekent leven in angst!

"Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de HEER hem verlaten had en David bijstond." (1 Samuel 18:12)

"HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg, u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst." (Psalmen 30:8)

Ook Jezus kende deze angst! "Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond." (Lucas 22:44) Jezus wist wat Hem te wachten stond: door God verlaten zijn. Geen relatie hebben met God; dat was het allerergste dat Hem kon overkomen!

Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat dit ook de angst is, waar satan zelf en alle kwade machten met hem voortdurend in leven. Juist daarom zijn ze zo gevaarlijk en verwoestend! Zij weten, dat ze voor eeuwig door God verlaten zijn. Ze weten als geen ander waar God in Zijn boosheid toe in staat is.

"Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ " (Lucas 8:28)

Satan zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die relatie tussen ons en God vertroebelt of kapot gaat. Waar mogelijk zal hij ons er van proberen te overtuigen dat we alle reden hebben om bang te zijn voor God! 'Heb je nu alweer gezondigd? Dan houdt het voor God nu echt wel op. Nu keert God je de rug toe.' Woorden of gedachten van een dergelijke strekking zal hij je influisteren.

Maar God zelf en het getuigenis van mensen laat ons iets heel anders zien. Zo maar een paar voorbeelden:

"Je hoeft niet bang voor hen te zijn, want het is de HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt.’ " (Deuteronomium 3:22)

”De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27:1)

"Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’ " (Klaagliederen 3:57)

"Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen." (Jesaja 41:13)

"Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd, en die je terzijde staat: Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, Jesurun, die ik heb uitgekozen.” (Jesaja 44:2)

"Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?” (Jesaja 51:12)

"Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ ” (Jeremia 1:8)

”Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken." (Lucas 1:30)

"Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.' " (Openbaring 1:17)

Telkens klinken de woorden: Wees niet bang! Als ik vertrouw op God, mijn hart aan Hem geef en Jezus erken als degene die de relatie tussen God en mij heeft hersteld, dan is er geen enkele reden om bang te zijn. Integendeel! Dan is God degene die voor jou strijdt. En satan kan niets anders doen dan vluchten!

En wanneer ik mij zelf veilig en geliefd weet, dan mag ik dat ook uitstralen naar anderen. Ik moet denken aan het voorbeeld van Jozef. Die laat het beeld zien van God: ondanks wat ze hem hebben aangedaan, zegt hij tegen zijn broers: "Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden." (Genesis 45:5) Hij kan dat omdat hij niet vanuit zichzelf, dus vanuit menselijk perspectief kijkt, maar vanuit God. Hij laat het oordelen aan God over: "Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen?" (Genesis 50:19)

Ook David laat een beeld van God zien: "Blijf voortaan bij mij en wees niet bang. Wie u naar het leven staat, krijgt met mij te doen. Bij mij bent u veilig.’ " (1 Samuel 22:23)

Mijn gebed is, dat ik zelf zo ook een veilige haven mag zijn voor mensen om mij heen. In navolging van Jozef, David en later Jezus zelf.