bidden

Bidden voor de wereld?

Je kunt geen journaal bekijken of krant open slaan of de ellende komt je tegemoet. Oorlog in de Oekraïne, vrouwenhaat in Afghanistan, spanningen in Korea, #MeToo, natuurrampen ...

Maar het kan ook heel dicht bij huis: winkels die de deuren sluiten, de energiecrisis, je baan verliezen, een overval op een bejaard echtpaar, een dodelijk ongeval veroorzaakt door een dronken bestuurder ... "Wat leven we in een ellendige wereld", hoor je vaak zuchten.

Het gebed van Jezus

Pas kwam ik deze tekst tegen: "Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn." (Johannes 17:9)

Juist tegen de achtergrond van al die ellende in de wereld kwam deze tekst wel wat vreemd op mij over. Heeft de wereld juist niet meer gebed nodig dan ooit? Ik probeer het eigenlijk dagelijks in mijn gebed mee te nemen. En ook als ik anderen hoor bidden, hoor ik hen hetzelfde doen.

Jezus lijkt hier een andere keuze te maken. Niet bidden voor de wereld in het algemeen, maar bidden voor hen die Hem gegeven zijn. Voor wie Hem willen volgen.

De genoemde tekst maakt deel uit van een lang gebed van Jezus, waarin Hij het als het ware op neemt voor Zijn volgelingen. Aan dat gebed gaat een gesprek met Zijn discipelen vooraf. Daarin waarschuwt Hij hen voor de haat van de wereld, die hen te wachten staat. Zoals ze Hem haten, zo zullen ze dat ook bij Zijn volgelingen doen.

"Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie." (Johannes 15:19)

En even verder: "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33)

Gehaat worden

Jezus volgen betekent dus automatisch: gehaat worden door de wereld! Dat is nogal wat! Dat betekent dus, om het persoonlijk te maken, dat ook ik dat zou moeten ervaren. Maar is dat ook echt het geval? Als ik eerlijk ben, merk ik dat eigenlijk maar zelden. Ben ik dan een gelukkige uitzondering? Of  volg ik Jezus wellicht onvoldoende en heeft de wereld dus weinig reden om mij te haten?

Het vooruitzicht van 'gehaat worden' van Zijn volgelingen brengt Jezus ertoe om te bidden. Als ik dat gebed lees, dan valt me op dat het uit vier delen bestaat:

  • vers 1-8: Het gebed van Jezus of Hij weer in de nabijheid van Zijn Vader mag zijn: "Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond." (Johannes 17:4-5) Zijn taak zit er op. Zijn volgelingen hebben door Hem Zijn Vader leren kennen.
  • vers 9-19: Het gebed van Jezus of God Zijn volgelingen wil beschermen: "Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel." (Johannes 17:14-15)
    Jezus weet als geen ander, dat als mensen Zijn woorden aan nemen en daardoor gevuld zijn, dit de woede van satan, hem die het kwaad zelf is, op roept. Ook satan mobiliseert zijn volgelingen, maar dan gevuld met haat. Zie je de parallel met Genesis 3:15? "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel."
  • vers 20-23: Het gebed van Jezus voor hen die tot geloof komen doordat Zijn volgelingen het evangelie doorvertellen. "Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven." (Johannes 17:20)
  • vers 24-26: Het gebed van Jezus of Zijn Vader iedereen bij elkaar wil brengen in Zijn nabijheid en niet langer in deze wereld. "Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd." (Johannes 17:24)

Bidden voor de wereld? Jezus lijkt het niet te doen. Maar indirect doet Hij dat wel.

Wanneer Zijn volgelingen het Woord van God bekend maken in deze wereld, dan is er hoop voor deze wereld. Dan heeft de wereld de gelegenheid om het aan te nemen en gered te worden. Wat een genade!

Dwars door de storm

Maar tegelijk zal het ook heel veel weerstand oproepen. Doen wat God zegt in Zijn Woord maakt je niet populair! Wat een rust geeft het dan dat je je gedragen mag weten door het gebed van Jezus. Hij die Zelf mens werd en de haat aan den lijve ondervond. Hij bidt niet voor deze wereld, maar voor wie hem liefhebben; of zij staande mogen blijven.

"Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ " (Romeinen 8:31-36)

Bidden voor de wereld? Zeker, maar dan wel in het juiste perspectief! Bid met Jezus mee dat wie Hem liefhebben staande blijven als ze maken hebben met de haat van de wereld. En dat zij zullen blijven getuigen van de redding die er is door het geloof in Jezus.

"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:37-39)