veiligheid in de groep

Een veilige plek

Onlangs sprak ik met iemand over het functioneren van huiskringen. In sommige huiskringen komt onderling pastoraat niet of slechts moeizaam op gang. Mensen vinden het moeilijk om zichzelf te geven. Hebben eerst tijd nodig om elkaar te leren kennen en zich veilig te voelen. Want je gaat toch niet zomaar je hele ziel en zaligheid op tafel leggen?

Enerzijds begrijpelijk. Maar aan de andere kant: spelen we satan daarmee juist niet geweldig in de kaart? Is dit juist geen uiting van geestelijke strijd?

Want wanneer wij elkaar als geloofsgenoten, als kinderen van dezelfde God en Vader, niet vertrouwen en niet met elkaar delen wat we op ons hart hebben, is het dan niet onmogelijk om een relatie op te bouwen?

Openheid

Als je zaken voor elkaar achter houdt, dan blijft dat tussen je in staan. Dat geldt voor een huwelijk, maar ook voor je relatie met God en ook voor je relatie met je geloofsgenoten. Openheid is een voorwaarde voor een relatie. Allereerst opneheid naar God.

"Keer je naar hem toe, hef je handen naar hem op, werp alle kwaad ver van je af, laat het onrecht niet wonen in je huis." zegt Sofar tegen Job. En het gevolg daarvan? "Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop, je zult je veilig weten, je kunt rustig slapen." (Job 11:13-14, Job 11:18) Openheid geeft veiligheid!

En David zegt: "Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. (Psalm 4:7-9) David heeft een diepe relatie met God en in die relatie vindt hij zijn veiligheid.

Het opbouwen van een relatie vraagt om inzet. De tijd nemen om elkaar te leren kennen. En elkaar leren kennen doe je door elkaar alles te vertellen! Niet alles in één keer misschien, maar stap voor stap. Maar wel vanuit je hart. Want als je hart niet op de ander is gericht, dan is het slechts een schijnrelatie. De eerste de beste tegenslag en alles spat uit elkaar.

Dat geldt ook voor mijn relatie met God. Als ik niet alles met Hem deel, dan kan de relatie niet groeien. En evenmin als ik geen tijd neem om Hem te leren kennen, elke dag weer, als mijn hart niet op Hem is gericht, dan schaadt dat de relatie.

Het verschil zit hem echter hierin, dat God altijd uit is op een relatie met mij. Daarvoor heeft Hij alles over! Zelfs zijn Zoon! En nooit zal Hij iets doen om die relatie kapot te maken, door mij neer te halen of negatief over mij te spreken. Integendeel! Die zekerheid is de basis van mijn relatie met God en daarom de dus ook de basis van mijn veiligheid.

God weerspiegelen

'Maar God is God en bij mensen is het een heel ander verhaal!' zul je zeggen. 'Die hebben niet altijd het beste met mij voor, maar vooral met zichzelf!' Helaas is dat vaak het geval. Maar als ik Jezus wil volgen, dan zal dit nooit over mij gezegd mogen worden!

Vanuit mijn relatie met God mag ik mijzelf veilig weten. En dat gun ik ook een ander. Sterker nog, dat is wat God van mij wil. Dat ik het beste voor heb met de ander, juist omdat Hij het beste voor heeft met mij. "Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is." (Romeinen 15:2)

Ook omdat Gods eer op het spel staat! "Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister." (Psalm 71:7-18)

Iedereen zal het aan mij kunnen merken, dat ik mij veilig weet bij God! "Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam." (Psalm 23:2-3)

Dit betekent: Als ik er de oorzaak van ben dat een ander zich niet veilig voelt, dan ben ik geen beelddrager van God. Dan belemmer ik Zijn eer! En wil ik dát op mijn geweten hebben?

Alle reden dus om te investeren in mijn relatie met de ander. Allereerst door te werken aan mijn relatie met God. Want als die niet goed is, dan mis ik de basis voor mijn relatie met anderen.

Ten tweede door zelf open te zijn en tenslotte door uitnodigend te zijn naar de ander om dat ook te doen. Laten merken, dat het alles voor mij betekent om hem of haar te leren kennen. Want dat is wat ik van Jezus leer!

Veilig bij God en bij elkaar

En zo mogen we samen groeien in onze relatie met elkaar, en samen ook in onze relatie met God. Samen getuigen: 'Veilig in Jezus' armen, veilig ben ik bij Hem!'

En omdat we ons samen veilig mogen weten bij Hem, kunnen we alles tegen elkaar zeggen en alles met elkaar delen: vreugde en verdriet, zekerheid en onzekerheid of twijfel,  rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, geloofsdaden en zonden.

Dan kunnen we elkaar ook de waarheid zeggen als het moet of een spiegel voor houden. Niet in hoogmoed of veroordelend, maar juist omdat we het beste met elkaar voor hebben. Wanneer de relatie met God op het spel staat, staat ook onze onderlinge relatie op het spel. Dan wordt de basis voor onze gezamenlijke veiligheid aangetast.

Samen schuilen in Gods Vaderarmen, onder Zijn vleugels. Samen luisteren naar Zijn Woord en biddend om elkaar heen staan. Zal satan dan nog iets kunnen doen om ons daar vandaan te halen of tussen ons als Gods kinderen in te komen?

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 8:38-39)