bidden voor genezing

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (1)

Bidden voor genezing ... voor veel christenen een lastig onderwerp. Op de één of andere manier voelen we ons er ongemakkelijk bij. Het levert veel vragen op. Vragen die schuren. Vragen waar we niet altijd een antwoord op vinden. En daar houden we niet zo van.

Maar er speelt nog iets anders. Genezing heeft namelijk ook alles te maken met het Koninkrijk van God en de visie die je daar op hebt. Het heeft mij erg geholpen om 'genezing' in een bredere context te plaatsen en te gaan zoeken naar lijnen en verbanden in de Bijbel en de principes van het Koninkrijk van God.

In een serie van vier Bijbelstudies willen we hier over na denken. In deze eerste staan we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

Er staat geschreven

Als we denken aan het Koninkrijk van God, denken we vaak meteen aan het Nieuwe Testament. In het begin van Mattheus lezen we de boodschap van Johannes de Doper: "Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Mattheus 3:2) Johannes komt niet ineens met een heel nieuw evangelie. Hij herinnert de Joden aan wat in bijvoorbeeld de Psalmen en door de profeten is gezegd. Als Johannes het heeft over het 'Koninkrijk', dan weten de Joden waar hij het over heeft. Een paar voorbeelden van wat zij wisten over het Koninkrijk:

- "Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid." (Psalm 45:7)
- "De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles." (Psalm 103:19)
- "Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties." (Psalm 145:13)

Johannes geeft aan, dat dit Koninkrijk nabij is. Met andere woorden: Gods Koninkrijk is realiteit, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en de tijd dat dat op aarde opnieuw zichtbaar wordt is nabij! En dat heeft consequenties! Het is nodig, dat de mensen zich bekeren! Er zal een verandering bij de mensen zichtbaar moeten worden. Blijkbaar moeten ze eerst iets los laten of achter laten, zich ergens van af keren, om deel te krijgen aan het Koninkrijk dat nabij is.

Bekering

Jezus onderstreept deze boodschap van Johannes. Nadat Jezus is gedoopt en vervolgens in de woestijn door satan wordt verzocht, begint Jezus met Zijn bediening: "Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Mattheus 4:17)

Ook Jezus roept de mensen dus op tot bekering. Blijkbaar is dit een belangrijk principe als het gaat om het Koninkrijk. Je zult je moeten bekeren, oftewel 'omdraaien'. Je kunt niet verder gaan met wat je deed, maar zult je oude leven los moeten laten. Er moet nieuw leven zichtbaar worden. En dat kan pijn doen, dat schuurt aan alle kanten, dat kost je wat!

In Zijn onderwijs over het Koninkrijk zegt Jezus precies waar het op staat. Aan de ene kant komt Hij om in vervulling te brengen waar ook Psalm 145 over spreekt: "De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben." (Psalm 145:14-19) Dat is de ene kant.

Maar er is ook een andere kant: "Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Mattheus 10:34)

Het schuurt

Wanneer Jezus spreekt over het Koninkrijk, over het volgen van Hem, dan gaat het schuren. Dan gaan licht en duisternis botsen. Als Jezus onderwijs geeft, als Jezus woorden van God spreekt, dan maakt dat wat los bij de mensen. Dat is dus niet alleen iets van nu. Het gebeurde ook toen al. Paulus zegt hier over: "Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart." (Hebreeën 4:12)

Het Woord van God kan er voor zorgen, dat ik me heel ongemakkelijk voel, me schaam, me betrapt voel, me aangesproken voel op mijn gedrag, enzovoort. En dat is niet vreemd. Wanneer ik het onderwijs van Jezus hoor, wanneer ik lees in de Bijbel dan krijg ik een spiegel voorgehouden. En daarmee ook een keuze: Van welk koninkrijk ben ik onderdeel: het Koninkrijk van God of het koninkrijk van deze wereld?

Jezus riep de mensen op om zich te bekeren: van het koninkrijk van deze wereld, naar het Koninkrijk van God. Dát is waar de mensen zich mee bezig moeten houden! "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Mattheus 6:33) Het recht van God moet weer zichtbaar worden op aarde! En Jezus maakt duidelijk, dat Hij gekomen is om dat mogelijk te maken.

Wanneer we nadenken over bidden voor genezing, dan is 'bekering' dus het uitgangspunt. Zijn er zonden in mijn leven die ik moet belijden? Staan er poorten open waardoor de duisternis ingang heeft in mijn leven? Ben ik volledig gericht op Gods Koninkrijk? Of staan er dingen in de weg, die ik op moet ruimen?

In de volgende Bijbelstudie in deze serie over 'bidden voor genezing' zoomen we verder in op het herstel, dat Jezus kwam brengen.