psalm 23

Beschermd het nieuwe jaar in

Een nieuw jaar ... Hoe ga je dit nieuwe jaar in? Hoopvol, benieuwd en verwachtingsvol uitkijkend naar wat komt? Of juist gespannen, onzeker misschien? We weten wat achter ons ligt, maar wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Ik werd bepaald bij Psalm 23. Als je die psalm leest, dan proef je de diepe relatie die David met God heeft. Voor hem is God niet iemand, die ver weg is. Integendeel! David heeft het over "De Heer is mijn Herder".

David weet als voormalig schaapherder, beter dan wie ook, hoe belangrijk een herder is voor de schapen. Ze vertrouwen hem, ze luisteren naar zijn stem, ze volgen hem waar hij ook gaat. Want ze weten, dat de herder hen naar plaatsen brengt waar eten en drinken is. Ze weten dat er geen betere plek is, dan bij de herder! En daarom volgen ze de herder.

De Heer is mijn herder

Bijzonder hoe Jezus deze geloofsbelijdenis van David niet alleen bevestigt, maar ook vervult: "Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen." (Johannes 10:11, Johannes 10:14-15)

"De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam." (Psalm 23:1-3)

Als David terug kijkt op zijn roerige leven, dan weet hij: God was er, elke dag! God gaf hem te eten en te drinken. God gaf hem lichamelijk en geestelijk rust. God wees hem de weg. Niet zomaar een weg. God leidde hem "in het spoor van de gerechtigheid".

David heeft ervaren, dat door Gods leiding, Gods gerechtigheid zichtbaar werd in zijn leven "omwille van Zijn Naam". God leidde David "in het spoor van de gerechtigheid", omdat Gods Naam op het spel staat. Zijn Naam, JHWH, betekent 'Ik ben'.

Zijn Naam maakt al duidelijk, dat Hij niet een God op afstand is, maar dat Hij zichtbaar wil zijn. Waar Zijn gerechtigheid zichtbaar is, daar is Hij Zelf zichtbaar. Waar Gods recht geldt, daar mag al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar zijn en ervaren worden.

God zorgt

Deze woorden van David klinken door in de woorden van Jezus: "Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Mattheus 6:31-33)

Jezus zegt als het ware: 'Als jullie je nu bezig houden met wat God wil, dan houdt God Zich wel bezig met wat jullie nodig hebben.'

David heeft ervaren hoe God voor hem zorgt. Als het goed ging, maar ook in moeilijke tijden! Ook daarin heeft hij ervaren wie God is! "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij." (Psalm 23:4)

Opnieuw gebruikt David een beeld uit zijn herdersverleden. Een herder is er niet alleen om de schapen te voorzien van eten en drinken. Hij is er ook om hen te beschermen tegen gevaar.

"Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem." (1 Samuel 17:34-35)

De schapen zijn veilig wanneer ze in de buurt van de herder blijven en luisteren naar zijn stem.

Pas op

Gevaar is er voor de schapen, maar ook voor ons. Wanneer je je bezig houdt met het Gods gerechtigheid, met Zijn Koninkrijk, dan kun je rekenen op tegenstand! Als je de wereld in gaat om iets van Gods Koninkrijk zichtbaar te maken, dan begeef je je op vijandig gebied!

Jezus waarschuwt zijn leerlingen niet voor niets! "Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven." (Lucas 10:3) Jezus zegt niet, dat we de wereld maar moeten mijden en de gevaren uit de weg moeten gaan! Integendeel! "Ga heen!" zegt Jezus.

"Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen." (Mattheus 10:16-18)

Ondanks het gevaar worden we de wereld in gestuurd. We zullen op onze hoede moeten zijn, we zullen het zwaar te verduren krijgen! Want de wereld haat God. Desondanks wil God mensen een kans geven Hem te leren kennen. Door lijden heen mogen we "tot een getuigenis zijn".

Maar in dat lijden mogen we ons toch beschermd weten. De Goede Herder stuurt zijn kudde er op uit, maar Hij gaat mee! "Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij." (Psalm 23:4) God zorgt, dwars door lijden en gevaar heen!

En ook deze woorden van David worden door Jezus bevestigd: "Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt." (Mattheus 10:19-20)

Onrust

Een nieuw jaar ... Hoe ga je dit nieuwe jaar in? Hoopvol, benieuwd en vol verwachting uitkijkend naar wat komt? Of juist gespannen, onzeker misschien? We weten wat achter ons ligt, maar wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Ik geloof, dat we een onstuimig jaar tegemoet gaan. Uit de Bijbel weten we, dat Israël daarin een sleutelrol zal vervullen. Lees bijvoorbeeld Micha 4 en Joël 3. Nu al is duidelijk, dat de volken zich in het komende jaar meer en meer tegen Israël zullen keren. Dat zal wereldwijd niet zonder gevolgen blijven.

Ook onderling zullen de volkeren tegen elkaar opstaan. Oorlogen, onderlinge haat tussen mensen, haat tegen joden en christenen en vervolging, financiële crises, aardbevingen, natuurrampen; ze zullen het nieuws nog meer gaan bepalen. Dat weet ik niet omdat ik in de toekomst kan kijken, maar omdat ik de Bijbel lees. Wat er gaande is in de wereld is geen toeval! We gaan een moeilijke tijd tegemoet! En daarom is het belangrijk om te kijken naar de geloofsvoorbeelden in de Bijbel.

Omdat David God kent, omdat hij ervaren heeft wie God is, omdat hij leeft in relatie met God weet hij dat het "dal vol schaduw van de dood" niet het laatste woord heeft. David kent Gods beloften! God zit niet stil! God is bezig om voor David een heerlijke en eeuwige toekomst voor te bereiden!

"U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen." (Psalm 23:5-6)

Ook deze woorden van David worden door Jezus bevestigt! "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u." (Johannes 14:1-4)

"En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader." (Mattheus 26:26-29)

De toekomst is zeker

Een nieuw jaar ... Hoe ga je dit nieuwe jaar in? Hoopvol, benieuwd en verwachtingsvol uitkijkend naar wat komt? Of juist gespannen, onzeker misschien? We weten wat achter ons ligt, maar wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Bij alle onzekerheden en moeiten die er zullen zijn, mogen we zeker weten, dat die niet het laatste woord hebben! Wat het jaar ons ook zal brengen, God is bij ons. Hij beschermt ons. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben, ongeacht de omstandigheden.

Ook in het nieuwe jaar worden we er op uitgestuurd om te getuigen. God geeft mensen nog steeds de tijd om Hem te leren kennen en om zich te bekeren. En daarvoor wil Hij ons gebruiken.

Dwars door het "dal vol schaduw van de dood" zijn we, beschermd door de Goede Herder, op weg naar een heerlijke toekomst!

"Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. " (Openbaringen 19:9)

"En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. (Openbaringen 21:5-7)

Beschermd het nieuwe jaar in op weg naar een HEERlijke toekomst. Wanneer Jezus terug komt of we worden geroepen om Thuis te komen bij Hem. Tot die tijd vertroosten Zijn stok en Zijn staf ons. Of zoals Psalm 121 het zegt: "Onze voet zal niet wankelen. Onze Bewaarder zal niet sluimeren of slapen. Onze Heer is een schaduw aan onze rechterhand en Hij zal ons waren voor alle kwaad."

Beschermd het nieuwe jaar in!